02/08/2021

คณะวิศวกรรมศาสตร์

05/07/2021

กองบริหารการศึกษา สำนักงานอธิการบดี

05/07/2021

กองเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี

07/06/2021

สถาบันโภชนาการ

19/04/2021

คณะศิลปศาสตร์

19/04/2021

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเซีย

16/03/2021

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

15/02/2021

วิทยาลัยศาสนศึกษา

17/11/2020

คณะกายภาพบำบัด