ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ

  1. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2561
  2. พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561
  3. หลักเกณฑ์และขั้นตอนการใช้บัตรเติมน้ำมันรถราชการ (Fleet Card)
  4. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับส่งงานในหน้าที่ราชการ พ.ศ. 2524
  5. ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 เรื่อง การนำเสนองบการเงิน(สำหรับการบันทึกบัญชีกองทุนสวัสดิการ)
  6. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการจัดสวัสดิการเพิ่มเติมภายในมหาวิทยาลัยมหิดล (ฉบับที่2) พ.ศ.2557
  7. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการจัดสวัสดิการเพิ่มเติมภายในมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2557
  8. พระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ 16) พ.ศ.2556 ข้อ 3 รถยนต์ของส่วนราชการฯ มาตรา4 การยกเว้นค่าธรรมเนียมการต่อภาษี