ทำเนียบคณะกรรมการตรวจสอบการบริหารงานประจำมหาวิทยาลัย

ศาสตราจารย์อมร จันทรสมบูรณ์

ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 2 วาระ ดังนี้
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยมหิดล ที่ 51/2550 (วันที่ 20 มกราคม 2550 – 20 มกราคม 2553)
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยมหิดล ที่ 38/2552 (วันที่ 20 มกราคม 2553 – 20 มกราคม 2556)

ศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์

ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ จำนวน 2 วาระ
วันที่ 25 กรกฎาคม 2551 – 20 มกราคม 2553
วันที่ 20 มกราคม 2553 – 20 มกราคม 2556

นายพิสิฐ กุศลาไสยานนท์

ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ จำนวน 2 วาระ
วันที่ 20 มกราคม 2550 – 20 มกราคม 2553
วันที่ 20 มกราคม 2553 – 20 มกราคม 2556

ดร.โชค บูลกุล

ดร.โชค บูลกุล

ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ จำนวน 2 วาระ
วันที่ 19 กันยายน 2555 – 20 มกราคม 2556
วันที่ 21 มกราคม 2556 – 12 กรกฎาคม 2559

รองศาสตราจารย์ต่อตระกูล ยมนาค

ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ จำนวน 2 วาระ
วันที่ 20 มกราคม 2550 – 20 มกราคม 2553
วันที่ 20 มกราคม 2553 – 13 กรกฎาคม 2555

นายพิชัย ชุณหวชิร

ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ จำนวน 2 วาระ
วันที่ 20 มกราคม 2550 – 20 มกราคม 2553
วันที่ 20 มกราคม 2553 – 20 มกราคม 2556

นางสาววลัยรัตน์ ศรีอรุณ

นางสาววลัยรัตน์ ศรีอรุณ

ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 1 วาระ ดังนี้
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยมหิดล ที่ 57/2555 (วันที่ 21 มกราคม 2556 – 12 กรกฎาคม 2559)

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์

ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ จำนวน 1 วาระ
วันที่ 21 มกราคม 2556 – 12 กรกฎาคม 2559

ดร.โชค บูลกุล

ดร.โชค บูลกุล

ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ จำนวน 2 วาระ
วันที่ 19 กันยายน 2555 – 20 มกราคม 2556
วันที่ 21 มกราคม 2556 – 12 กรกฎาคม 2559

นางประดิษฐา จงวัฒนา

ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ จำนวน 1 วาระ
วันที่ 21 มกราคม 2556 – 12 กรกฎาคม 2559

นางอรวรรณ ชยางกูร

ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ จำนวน 1 วาระ
วันที่ 21 มกราคม 2556 – 12 กรกฎาคม 2559

kittipong

ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์

ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 1 วาระ
วาระการทำงาน 3 ปี
นับตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2559
seree_tuc

ศาสตราจารยคลินิกพิเศษ นายแพทย์เสรี ตู้จินดา

ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ จำนวน 1 วาระ
วาระการทำงาน 3 ปี
นับตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2559

นายประสัณห์ เชื้อพานิช

ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ จำนวน 1 วาระ
วาระการทำงาน 3 ปี
นับตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2559
taveesak_kor

ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล

ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ จำนวน 1 วาระ
วาระการทำงาน 3 ปี
นับตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2559

นางสาวพรรณิภา อภิชาตบุตร

ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ จำนวน 1 วาระ
วาระการทำงาน 3 ปี
นับตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2559

คำสั่ง