คณะกรรมการตรวจสอบการบริหารงานประจำมหาวิทยาลัย

seree_tuc

ศาสตราจารย์คลินิกพิเศษ นพ.เสรี ตู้จินดา

ประธานกรรมการ
วาระการทำงาน 3 ปี
นับตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2563
kittipong

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์

กรรมการ
วาระการทำงาน 3 ปี
นับตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2563

นายประสัณห์ เชื้อพานิช

กรรมการ
วาระการทำงาน 3 ปี
นับตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2563
luksanajun

คุณหญิงลักษณาจันทร เลาหพันธุ์

กรรมการ
วาระการทำงาน 3 ปี
นับตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2563

นางสาวพรรณิภา อภิชาตบุตร

กรรมการ
วาระการทำงาน 3 ปี
นับตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2563

คำสั่ง