คณะกรรมการตรวจสอบการบริหารงานประจำมหาวิทยาลัย

kittipong

ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์

ประธานกรรมการ
วาระการทำงาน 3 ปี
นับตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2559
seree_tuc

ศาสตราจารยคลินิกพิเศษ นายแพทย์เสรี ตู้จินดา

กรรมการ
วาระการทำงาน 3 ปี
นับตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2559

นายประสัณห์ เชื้อพานิช

กรรมการ
วาระการทำงาน 3 ปี
นับตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2559
taveesak_kor

ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล

กรรมการ
วาระการทำงาน 3 ปี
นับตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2559

นางสาวพรรณิภา อภิชาตบุตร

กรรมการ
วาระการทำงาน 3 ปี
นับตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2559

คำสั่ง