จิตรลดา จิตตะนาวิก

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
เบอร์ติดต่อ : 02-419-9843
chitlada.siriraj@gmail.com

ประภาทิพย์ เวชประเสริฐกุล์

นักตรวจสอบภายใน
เบอร์ติดต่อ : 02-419-9847
prapatip.siriraj@gmail.com

ณัฐฌา เวชประเสริฐกุล

นักตรวจสอบภายใน
เบอร์ติดต่อ : 02-419-9846
natcha.wet@mahidol.ac.th

วิไลรัตน์ สุขโชติ

นักตรวจสอบภายใน
เบอร์ติดต่อ : 02-419-9846
Vilairat.siriraj@gmail.com

ศรัณย์รตา โฆษิตวราสิน

นักตรวจสอบภายใน
เบอร์ติดต่อ : 02-419-9846
sarunrata.kos@mahidol.ac.th

จุฑารัตน์ ต่อปัญญาชาญ

นักตรวจสอบภายใน
เบอร์ติดต่อ : 02-419-9846
Jutarat.siriraj@gmail.com
3Paphitchaya-150x150

ปพิชญา สุขสะอาด

หัวหน้างาน
ตรวจสอบภายใน
เบอร์ติดต่อ :0-2201-5039
paphitchaya.suk@mahidol.ac.th
4Apichaya-150x150

อภิชญา วราศรัย

นักตรวจสอบภายใน
เบอร์ติดต่อ :0-2201-5038
apichaya.var@mahidol.ac.th

วรรณวิภา จันทร์หอมกุล

นักตรวจสอบภายใน
เบอร์ติดต่อ :02-200-7981
vanwipa.jan@mahidol.ac.th

ศุภวรรณ ฉิมเครือวัลย์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เบอร์ติดต่อ :02-200-7981
supawan.chi@mahidol.ac.th

จารุวรรณ พุฒศิริ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เบอร์ติดต่อ :02-200-7981
jaruwan.put@mahidol.ac.th

banner_wisdom

Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

เอกพันธ์ ศรีพันธุ์

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน
เบอร์ติดต่อ :02-201-0062
eakaphan.sri@mahidol.ac.th

ดวงทิพย์ พันธุ์เจริญ

นักตรวจสอบภายใน
เบอร์ติดต่อ :02-201-0062

พลับพึง ตั้งสกุลทอง

นักตรวจสอบภายใน
เบอร์ติดต่อ :02-201-0062
plungnarak29@gmail.com

จิรานีย์ สายสนั่น ณ อยุธยา

นักตรวจสอบภายใน
เบอร์ติดต่อ :02-201-0062
jiranee.sai@mahidol.ac.th

รัชฎาวรรณ กันตังกุล

นักตรวจสอบภายใน
เบอร์ติดต่อ :02-201-0062

กมลวรรณ เกิดบ้านบ่อ

นักตรวจสอบภายใน
เบอร์ติดต่อ :02-201-0062
kamonphung@hotmail.com

วรเมธ ไวยเจริญ

นักตรวจสอบภายใน
เบอร์ติดต่อ :02-201-0062

banner_wisdom

Faculty of Tropical Medicine

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน

ศรีวรินทร์ ปริญญาจารย์

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
เบอร์ติดต่อ :02-306-9100 ต่อ 1367
srivarintr.pri@mahidol.ac.th

กนกพร เจริญสุข

นักตรวจสอบภายใน
เบอร์ติดต่อ :02-306-9100 ต่อ 1366
kanokporn.chr@mahidol.edu