สุวรรณา เจนสวัสดิ์พงศ์

ผู้อำนวยการศูนย์ตรวจสอบภายใน
suwanna.jan@mahidol.ac.th
โทร.0-2849-6536

นิลุบล โลหะกุลวิช

นักตรวจสอบภายใน
nilubon.loh@mahidol.ac.th
โทร.0-2849-6535

กมลวรรณ สวัสดี

นักตรวจสอบภายใน
kamonwan.saw@mahidol.ac.th
โทร.0-2849-6097

นันทนิตร์ มีพร้อม

นักตรวจสอบภายใน
nuntanit.mee@mahidol.ac.th
โทร.0-2849-6097

เพียงสกนก์ ศุลีรัชต์

นักตรวจสอบภายใน
piangsakol.sul@mahidol.ac.th
โทร.0-2849-6535

ฉมาภรณ์ ท้าวพา

นักตรวจสอบภายใน
chamaporn.tow@mahidol.ac.th
โทร.0-2849-6535

กาญจนา อนันถาวร

นักตรวจสอบภายใน
kanchana.ana@mahidol.ac.th
โทร.0-2849-6535

อมรรัตน์ เนตร์สว่าง

นักตรวจสอบภายใน
amornrat.net@mahidol.ac.th
โทร.0-2849-6535

มัญชุสา แสงหยกอรุณ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
manchusa.san@mahidol.ac.th
โทร.0-2849-6098 โทรสาร 0-2849-6098