กองบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
สำหรับบุคคลทั่วไป
Q : การเข้าใช้งานระบบ MOOC สำหรับบุคคลทั่วไป มีวิธีการเข้าใช้งานอย่างไร
Q : ต้องการค้นหารายวิชา สามารถทำได้อย่างไร
Q : ดูรายวิชาที่ฉันลงทะเบียนไว้ได้อย่างไร

Q : สามารถตรวจสอบคะแนนแต่ละรายวิชาได้อย่างไร

Q : ฉันสามารถพิมพ์ประกาศนียบัตรได้อย่างไร
Q : ต้องการเปลี่ยนชื่อ-สกุล บนประกาศนียบัตร ต้องทำอย่างไร I want to change my name on the certificate. What should I do?

A :  เเจ้งเปลี่ยนชื่อได้ที่ https://bit.ly/MUxInformation
รอประมาณ 2-3 วันทำการ เจ้าหน้าที่จะทำการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุลให้ค่ะ

 

Please send the message to https://m.me/MUx.Mahidol and wait for 2-3 business days. The staff will edit the name as you requested.

 

Q : มีปัญหาในการเข้าใช้งานระบบ MUx ในลักษณะอื่น ๆ ต้องทำอย่างไร I have other problems with using MUx. What should I do?

A : ติดต่องานเทคโนโลยีการศึกษา กองบริหารการศึกษา
โทร 02-849-4600  วัน-เวลาทำการ : วันจันทร์-วันศุกร์ 08.30-16.30 น.
หรือผ่าน Fanpage : www.facebook.com/MUx.Mahidol

Please contact Educational Technology Unit,
Division of Academic Affairs Tel. 02-849-4600
Office working hours: Monday – Friday 08.30 am – 4.30 pm.
Fanpage : www.facebook.com/MUx.Mahidol

สำหรับนักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยมหิดล
Q : การเข้าใช้งานระบบ MUx สำหรับนักศึกษาและบุคลากร มีวิธีการเข้าใช้งานอย่างไร
Q : ไม่สามารถลงชื่อเข้าใช้งาน MU Login ได้ ต้องทำอย่างไร

Q : ต้องการค้นหารายวิชา สามารถทำได้อย่างไร

Q : ดูรายวิชาที่ฉันลงทะเบียนไว้ได้อย่างไร

Q : สามารถตรวจสอบคะแนนแต่ละรายวิชาได้อย่างไร

Q : ฉันสามารถพิมพ์ประกาศนียบัตรได้อย่างไร
Q : ต้องการเปลี่ยนชื่อ-สกุล บนประกาศนียบัตรหรือที่แสดงในระบบ MUx ต้องทำอย่างไร I want to change my name on the certificate or the name displayed in MUx. What should I do?

นักศึกษา/บุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดลที่ชื่อจริงผิด
หรือประสงค์เปลี่ยนชื่อ-นามสกุล สามารถติดต่อได้ทาง
กองเทคโนโลยีสารสนเทศ หรืองานทะเบียน กองบริหารการศึกษาค่ะ

หากต้องการแก้ไขข้อมูลชื่อ-สกุล TH>EN หรือ EN>TH
สามารถ https://bit.ly/MUxInformation
หรือส่งข้อมูลมาที่ Line : @muxofficial (เฉพาะนักศึกษาและบุคลากรเท่านั้น)
รอประมาณ 2-3 วันทำการ เจ้าหน้าที่จะทำการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุลให้ค่ะ

Mahidol students/staff whose name is incorrect or would like to change your name, please contact Division of Information Technology or Registrar Unit, Division of Academic Affairs.

If you would like to change your name from Thai to English or from English to Thai, please click here to fill out the online form, or send the detail to Line: @muxofficial (for Mahidol students and staff only).

Q : ต้องการขอใช้พื้นที่ระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ MUx ต้องทำอย่างไร I would like to request access to MUx Learning Management System, what should I do?

A : อาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล สามารถขอใช้พื้นที่ คลิกที่นี่ เพื่อกรอกข้อมูลค่ะ

Mahidol professors and staff can request access by clicking here and fill out the form.

Q : งานเทคโนโลยีการศึกษามีให้ยืมอุปกรณ์ เพื่อใช้สำหรับการพัฒนาบทเรียนออนไลน์/รายวิชาออนไลน์หรือไม่ อย่างไร Does Educational Technology Unit have equipment for lending to use for making online course?

A : งานเทคโนโลยีการศึกษามีอุปกรณ์ให้ยืม โดยให้ยืมเฉพาะคณาจารย์และบุคลากร ม.มหิดล อุปกรณ์ และเพื่อใช้สำหรับการพัฒนาบทเรียนออนไลน์/รายวิชาออนไลน์ เท่านั้น ดูรายการอุปกรณ์ รายละเอียดบริการให้ยืม และขอจองใช้อุปกรณ์ คลิกที่นี่

Educational Technology Unit has equipment for lending, which can be borrowed by Mahidol faculty and staff only. The equipment should only be used for making online course. You can see the list of equipment, borrowing details, and booking the equipment by clicking here.

Q : มีปัญหาในการเข้าใช้งานระบบ MUx ในลักษณะอื่น ๆ ต้องทำอย่างไร I have other problems with using MUx, what should I do?

A : ติดต่องานเทคโนโลยีการศึกษา กองบริหารการศึกษา
โทร 02-849-4600  วัน-เวลาทำการ : วันจันทร์-วันศุกร์ 08.30-16.30 น.
หรือผ่าน Fanpage : www.facebook.com/MUx.Mahidol

Please contact Educational Technology Unit,
Division of Academic Affairs Tel. 02-849-4600
Office working hours: Monday – Friday 08.30 am – 4.30 pm.
Fanpage : www.facebook.com/MUx.Mahidol