การชี้แจงแนวทางการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2565 ให้กับคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี # 12 ม.ค. 2565

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2565 เรื่อง การบริหารความต่อเนื่องของมหาวิทยาลัย โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) # 11 ม.ค. 2565
12/01/2022
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2565 เรื่อง การบริหารความต่อเนื่องของมหาวิทยาลัย โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) # 25 ม.ค. 2565
25/01/2022

การชี้แจงแนวทางการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2565 ให้กับคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี # 12 ม.ค. 2565

การชี้แจงแนวทางการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2565 ให้กับคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

เมื่อวันพุธที่ 12 มกราคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น. ผ่านระบบ Online Cisco WebEx