การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2565 เรื่อง การบริหารความต่อเนื่องของมหาวิทยาลัย โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) # 11 ม.ค. 2565

การประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 24/2564 เรื่อง การบริหารความต่อเนื่องของ มหาวิทยาลัย โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) # 22 ธ.ค. 2564
22/12/2021
การชี้แจงแนวทางการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2565 ให้กับคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี # 12 ม.ค. 2565
13/01/2022

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2565 เรื่อง การบริหารความต่อเนื่องของมหาวิทยาลัย โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) # 11 ม.ค. 2565

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2565

เรื่อง การบริหารความต่อเนื่องของมหาวิทยาลัย โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันอังคารที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

ในรูปแบบการประชุม Online ผ่านระบบ Cisco Webex Meetings