รายงานเศรษฐกิจและการเงิน เดือนกรกฎาคม 2559

รายงานเศรษฐกิจและการเงิน เดือนมกราคม 2559
02/08/2017
21st century skills
02/08/2017

รายงานเศรษฐกิจและการเงิน เดือนกรกฎาคม 2559

สรุปภาวะเศรษฐกิจไทย

เศรษฐกิจไทยในเดือนกรกฎาคม 2559 ขยายตัวต่อเนื่องแต่ในอัตราที่ชะลอลง เมื่อเทียบกับเดือนก่อน