ก้าวที่ 3

การคมนาคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

(Clean Energy for Transportation)

การส่งเสริมการคมนาคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และสนับสนุนให้ทุกส่วนงานร่วมมือกันปรับปรุง ปรับเปลี่ยนและดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งนอกจากการช่วยลดการเกิดก๊าซเรือนกระจกโดยภาพรวมแล้ว ยังสามารถลดการเกิดฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) เช่น

  • การใช้พลังงานสะอาดในการคมนาคมโดยการปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้เชื้อเพลิงของยานพาหนะ เช่น การใช้พลังงานไฟฟ้า การใช้ระบบไฮบริด การใช้เชื้อเพลิงชีวภาพ
  • การเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องยนต์ โดยการกำหนดการบำรุงรักษาเครื่องยนต์อย่างเหมาะสม
  • การสนับสนุนรูปแบบการเดินทางที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น การใช้รถราง การใช้จักรยาน การเดิน การใช้รถบัสมหาวิทยาลัย การใช้ระบบขนส่งสาธารณะ ทางเดียวกันไปด้วยกัน