บริการรถราง

มหาวิทยาลัยมหิดลได้มีนโยบายส่งเสริมการสร้างความเป็นมหาวิทยาลัยเชิงนิเวศ (Eco University) เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development) โดยมีโครงการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยมหิดลสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ที่ดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่จะมุ่งเน้นการเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยมียุทธศาสตร์ที่ส่งเสริมให้เกิดการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร(Resource Efficiency) ด้วยมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายาเป็นที่ตั้งของสำนักงาน ศูนย์ สถาบัน คณะและวิทยาลัยต่าง ๆ กว่า  32 หน่วยงาน จึงเป็นแหล่งการดำเนินกิจกรรมของนักศึกษาที่หลากหลายและยังมีวิทยาเขตอยู่ในหลายพื้นที่เพื่อลดการใช้งานรถยนต์ส่วนตัวที่ทำให้เกิดมลพิษสะสม มหาวิทยาลัยจึงมีการให้บริการรถโดยสารสาธารณะ เช่น บริการรถรางไฟฟ้าสาธารณะ รถรับ-ส่งระหว่างวิทยาเขต รถรับ-ส่งสถานีรถไฟฟ้า โครงการรถรางสาธารณะเริ่มจากการที่วิทยาเขตศาลายามีการเปลี่ยนแปลงโครงส้างเพื่อส่งเสริมระบบนิเวศน์และกิจกรรม จากการทำถนนให้เป็นถนนคนเดิมทำให้ที่จอดรถตามท้องถนนลดน้อยลงและลดการให้รถยนต์เข้าสื้นที่กิจกรรมของนักศึกษาและบุลากร จึงทำให้ต้องเพิมเติมลานจอดที่อยู่ไกลจากตัวอาคารหลัก เลยมีการนำเอารถบริการรถรางสาธารณะเข้ามาสนับสนุน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 จนถงปัจจุบัน เพื่อให้เกิดความสัมฤทธิ์ของการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ด้านสิ่งวดล้อมและระบบนิเวศน์

          เริ่มมีการเปลี่ยนรถรางแบบเครื่องยนต์ที่ใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลเปลี่ยนเป็นรถรางระบบไฟฟ้า (Electric Tram) เมื่อปีงบประมาณ 2560 เป็นต้นมาเป็นบริการขนส่งมวลชนแบบเชิงอนุรักษ์ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเป็นพลังงานบริสุทธิที่ไม่เกิดวันพิษทางท้องถนน อีกทั้งลดการใช้เช้อเพลิงจำพวกน้ำมันละมีค่าใช้จ่ายที่ถูกกว่า

รถรางบริการมีขนาด 28 ที่นั่ง แบ่งออกเป็น 4 สาย เส้นทางหลักที่ครอบคลุมทั่วทั้งมหาวิทยาลัย มีรูปแบบโดดเด่นและลวดลายสีสันที่สวยงาม ประกอบไปด้วย ลายดอกกันภัยมหิดล และลายกังหันพร้อมข้อความปณิธานและคำขวัญของมหาวิทยาลัย 5 ข้อความ สลับกันไปลวดลายละ 1 ข้อความ ซึ่งมาจากกิจกรรมการประกวดการออกแบบลวดลายจากนักศึกษาและบุคลากร โดยให้บริการตังแต่เช้าตรู่จนถึงค่ำโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายใด ๆ หรือหากต้องการรถรางพิเศษ มหาวิทยาลัยมหิดล มีนโยบายและส่งเสริมให้เกิดพลังงานสะอาดที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้

          ในปี พ.ศ. 2561 ได้มีนโยบาย “ขึ้นรถรางต่อรถบัส” เพื่อให้สามารถอำนวยคุณประโยชน์ในการเดินทางเข้าและออก  การสัญจรไปมาระหว่างส่วนงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยมหิดลให้แก่นักศึกษา บุคลากร ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องทั่วไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นนโยบายที่เป็นการลดระยะทางของ Shuttle Bus ที่มีการวิ่งวนในมหาวิทยาลัย รวมระยะทางเกือบ 10 กิโลเมตร ให้ลดลงเหลือแค่ไม่เกิน 2 กิโลเมตร โดยกำหนดจุดบริการ Shuttle Bus แค่จุดเดียวและใช้รถรางไฟฟ้าส่งต่อ เป็นการลดมลพิษในพื้นที่และค่าใช้จ่ายจากเชื้อเพลิงได้เป็นจำนวนมาก

ตลอดระยะเวลากิจกรรมดังกล่าว มีจำนวนผู้ใช้บริการรถรางไฟฟ้าทั้งนักศึกษา บุคลากร และบุคคลภายนอกจำนวนมากกว่า 10,000 คนในแต่ละเดือน ทำให้รถยนต์และมลพิษในพื้นที่มี่จำนวนการวิ่งที่ลดลงมากและค่าใช้จ่ายของมหาวิทยาลัยที่ลดลงอย่างเห็นผล นับว่าเป็นความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนข้อ 7 (Affordable and Clean Energy) รับรองการมีพลังงาน ที่ทุกคนเข้าถึงได้ เชื่อถือได้ยั่งยืน ทันสมัย ,ข้อ 9 (Industry Innovation and Infrastructure) ซ่งเป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ,ข้อ11(Sustainable Cities and Communities) ทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความปลอดภัยทั่วถึง พร้อมรับความเปลี่ยนแปลง และการพัฒนาอย่างยั่งยืน และข้อ 13 (Climate Action) ดำเนินมาตรการเร่งด่วนเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบ

สายสีเขียว

  • บ้านมหิดล – สวนเจ้าฟ้า – คณะวิทยาศาสตร์ – ลานมหิดล – คณะสังคมศาสตร์ฯ – วิทยาลัยนานาชาติ – สำนักงานอธิการบดี – คณะวิศวกรรมศาสตร์ – คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร – หอสมุด – คณะสิ่งแวดล้อมฯ – สถาบันวิจัยโภชนาการ – วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา – อาคารอเนกประสงค์ (โรงยิม) – บ้านมหิดล

แผนที่เส้นทางรถรางสายสีเขียว

สายสีน้ำเงิน

  • บ้านมหิดล – อาคารอนุรักษ์ – ลานจอดรถ4 – คณะสัตวแพทย์ – สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว – คอนโด – สนามฟุตบอล3 – คณะศิลปศาสตร์ – คณะกายภาพบำบัด – โรงเรียนพยาบาลรามาธิปดี – คณะเทคนิคการแพทย์ – สถาบันวิจัยประชากรและสังคม – สถาบันโมเลกุล – ประตู3 – สำนักงานอธิการบดี – สถาบันอาเซียน – เรือนไทย -สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย ลานจอดรถ2 – อุทยานสิรีรุกชาติ – ลานจอดรถ5 – บ้านมหิดล

แผนที่เส้นทางรถรางสายสีน้ำเงิน

สายสีแดง

  • บ้านมหิดล – สวนเจ้าฟ้า – คณะวิทยาศาสตร์ – เรือนศิลปิน – วิทยาลัยดุริยางค์ – ลานจอดรถ2 – ลานมหิดล – คณะสังคมศาสตร์ – วิทยาลัยนานาชาติ – สำนักงานอธิการบดี – คณะวิศวกรรมศาสตร์ – แปลงผักปลอดสารพิษ – โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี – หอพักพยาบาลรามาธิบดี – คอนโด – สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว – คณะศาสณศึกษา – สนามเปตอง – อาคารอเนกประสงค์ (โรงยิม) – บ้านมหิดล

แผนที่เส้นทางสายสีแดง

สาย OP-MLC

  • อาคารศูนย์การเรียนรู้ – คณะวิทยาศาสตร์ – เรือนศิลปิน – วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ – ลานจอดรถ2 – ลานมหิดล – คณะสังคมศาสตร์ – วิทยาลัยนานาชาติ – สำนักงานอธิการบดี – วิทยาลัยนานาชาติ (อาคารอาทิตยาทร) – คณะพยาบาลศาสตร์ – สถาบันสุขภาพอาเซียน – เรือนไทย – ศูนย์ศาลายา – ลานจอดรถ2 – อาคารศูนย์การเรียนรู้

แผนที่เส้นทางสาย OP-MLC