Mahidol Sustainability Week 2021
08/03/2021
MU Cafeteria
21/05/2021

การประชุมวิชาการมหิดลสู่การขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2564

การประชุมวิชาการมหิดลสู่การขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2564

Mahidol Sustainable Development Conference 2021

Actions towards Sustainability Goals”

การประชุมวิชาการมหิดลสู่การขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2564 ภายใต้หัวข้อ “Actions towards Sustainability Goals” ที่เปิดรับผลงานวิชาการที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ทั้ง 17 เป้าหมาย ประกอบด้วย ขจัดความยากจน ขจัดความหิวโหย การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี การศึกษาที่เท่าเทียม ความเท่าเทียมทางเพศ การจัดการน้ำและสุขาภิบาล พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้ การจ้างงานที่มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม นวัตกรรม โครงสร้างพื้นฐาน ลดความเหลื่อมล้ำ เมืองและถิ่นฐานมนุษย์อย่างยั่งยืน แผนการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรและทรัพยากรทางทะเล การใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศทางบก สังคมสงบสุข ยุติธรรม ไม่แบ่งแยก ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยแบ่งกลุ่มหัวข้อความยั่งยืนสำหรับการนำเสนอผลงาน เป็น 4 กลุ่ม คือ

 • Sustainable Environment: สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
 • Sustainable Health: สุขภาพที่ยั่งยืน
 • Sustainable Social Enterprise: เศรษฐกิจที่ยั่งยืนและธุรกิจเพื่อสังคม
 • Sustainable Society: สังคมที่ยั่งยืน

กำหนดการประชุม

ลงทะเบียนส่งผลงาน Click!!                        : บัดนี้ – 15 กันยายน 2564

พิจารณาผลงาน                                                  : 16 สิงหาคม – 15 ตุลาคม 2564

ประกาศผลของผลงานที่ผ่านการพิจารณา        : 1 พฤศจิกายน 2564

นำเสนอผลงาน                                                   : 3 ธันวาคม 2564

รูปแบบการนำเสนอผลงาน                                 : นำเสนอผ่านระบบ WebEx

**ผลงานวิชาการที่ได้รับการพิจารณาผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการวิชาการ (Peer Review) จะได้รับการเผยแพร่ผลงานทางเว็บไซต์ (Proceeding Online)

รายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดลที่นำผลงานมาเสนอขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้น

กรณีนำผลงานวิจัยมาเสนอขอตำแหน่งสูงขึ้น มหาวิทยาลัยมีแนวปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทสนับสนุนให้มีความก้าวหน้าในตำแหน่งผู้ชำนาญงาน ผู้ชำนาญงานพิเศษ ผู้ชำนาญการพิเศษ ผู้เชี่ยวชาญ และผู้เชี่ยวชาญพิเศษ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557

ซึ่งกำหนดว่าผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับคนหรือสัตว์ทดลองขอให้แสดงหลักฐานการพิจารณารับรองการทำวิจัยจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนหรือสัตว์ทดลอง (แล้วแต่กรณี)

งานวิจัย ประกอบด้วย

1.1 การสร้างสมมุติฐานหรือการกำหนดแนวคิด

1.2 การกำหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน สอดคล้องกับสมมุติฐานหรือแนวคิด

1.3 วิธีวิจัยที่เชื่อถือได้และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์

1.4 ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด

1.5 การวิจารณ์ เพื่อแสดงหลักการหรือข้อสรุปรวมที่จะนำไปสู่ความก้าวหน้าทางวิชาการ หรือเอื้อต่อการนำวิชาการนั้นไปประยุกต์

1.6 การอ้างอิงและบรรณานุกรมที่ครบถ้วนและสมบูรณ์ที่ถูกต้องตามระบบสากล

1.7 บทคัดย่อที่แสดงการสรุปของ (1.1) – (1.5)

บทความทางวิชาการ ประกอบด้วย

2.1 การนำความรู้ที่แสดงเหตุผลหรือที่มาของประเด็นที่ต้องการอธิบายหรือวิเคราะห์

2.2 กระบวนการอธิบายหรือวิเคราะห์

2.3 บทสรุป

2.4 การอ้างอิงและบรรณานุกรมที่ครบถ้วนและสมบูรณ์ที่ถูกต้องตามระบบสากล

อัตราค่าลงทะเบียนและขั้นตอนการชำระเงิน

บุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล   300 บาท

บุคคลภายนอก                  500 บาท

การชำระเงิน

 1. ชำระค่าลงทะเบียนโดยสแกน QR code
 2. กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงิน โดย Upload แบบฟอร์มชำระค่าลงทะเบียน Click!!
 3. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบการชำระเงินภายใน 5 วันทำการ เพื่อเปลี่ยนสถานะการชำระเงินเป็น “ชำระแล้ว”

หมายเหตุ

– เมื่อมีการชำระเงินแล้ว ขอสงวนลิขสิทธิ์ไม่คืนเงินไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

– ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถเบิกค่าเดินทาง,ที่พัก,ค่าใช้สอยอื่น ๆ ได้ และสามารถเข้าร่วมได้โดยไม่ถือเป็นวันลา

– ชำระค่าลงทะเบียน

ลงทะเบียนส่งผลงาน Click!!

แบบฟอร์มบทความฉบับเต็ม ดาวน์โหลด Click!!

ผลการลงทะเบียน Click!!

 

รายละเอียดการส่งบทความวิชาการ/ผลงานวิจัย (Proceeding)

 1. รูปแบบบทความและการพิมพ์ จะต้องประกอบด้วยหัวเรื่องต่อไปนี้

  • ชื่อเรื่อง (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
  • ชื่อผู้วิจัย และผู้ร่วมวิจัย ตำแหน่ง หน่วยงาน
  • บทคัดย่อ คำสำคัญ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
  • บทนำ
  • วัตถุประสงค์
  • ระเบียบวิธีการศึกษาวิจัย
  • ผลการศึกษาวิจัยและการอภิปรายผล
  • สรุปผลการศึกษาวิจัย
  • ผลการวิจัยที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน
  • กิตติกรรมประกาศ
  • เอกสารอ้างอิง

ทั้งนี้ผู้ส่งผลงานกรุณาระบุกลุ่มผลงาน ด้าน Sustainable Environment: สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน / ด้าน Sustainable Health: สุขภาพที่ยั่งยืน / ด้าน Sustainable Social Enterprise: เศรษฐกิจที่ยั่งยืนและธุรกิจเพื่อสังคม / ด้าน Sustainable Society: สังคมที่ยั่งยืน โดยมีความยาวของเรื่องประมาณ 4 – 10 หน้ากระดาษ A4 ขนาดตัวอักษร 14 TH SarabunPSK ด้วยโปรแกรม Microsoft Word ส่งผลงาน Upload ตามแบบฟอร์มที่กำหนด ตั้งแต่บัดนี้  จนถึง วันที่ 15 สิงหาคม 2564

 1. การเตรียมต้นฉบับ

  • บทคัดย่อ ย่อเนื้อหาที่จำเป็นความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 ตัวอักษรขนาด 14 TH SarabunPSK ในแต่ละภาษาเขียนบรรยายครอบคลุมวัตถุประสงค์ ขอบเขตและวิธีการ ผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ ไม่มีเชิงอรรถ ความยาว 250 – 500 คำ โดยมีคำสำคัญ (Keywords) ทั้งในภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
  • บทความทางวิชาการ ประกอบด้วยหัวเรื่องดังระบุไว้ในข้อ 1 โดยมีรูปแบบการพิมพ์โดยใช้ตัวอักษรขนาด 14 TH SarabunPSK ในแต่ละภาษา และให้เว้นระยะขอบ (ตามตัวอย่าง) และให้ใช้ระบบการอ้างอิงแบบ ตามมาตรฐาน APA หรือ (American Psychological Association) เวอร์ชั่นที่ 6 (http://www.journalclinicpsy.org/index.files/APA6pdf) ทั้งนี้ต้องแยกผลงานภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (เรียงตามลำดับตัวอักษร)

การนำเสนอผลงาน

ผ่านโปรแกรม Webex by Cisco

 

 

 

ติดต่อสอบถาม

งานพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

โทรศัพท์ 02-4414400 ต่อ 1120-1125

อีเมล์ : mu.sustainweek@gmail.com

ย้อนกลับหน้า Mahidol Sustainability Week 2021 Click!!