เสวนาเรื่อง “10 ปีพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล : ความคาดหวังของอุดมศึกษาไทย”
02/11/2018
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ศึกษาดูงานกองกฎหมาย สำนักงานอธิการบดี
02/11/2018

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายนิติกรมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง “การดำเนินการทางวินัย”

กองกฎหมาย ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายนิติกรมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง “การดำเนินการทางวินัย” เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้และทักษะทางด้านการดำเนินการทางวินัย ให้แก่ผู้ดำรงตำแหน่งนิติกร ของมหาวิทยาลัยและส่วนงานทั้งหมดซึ่งเป็นบุคลากรหลักที่มีความสำคัญในการดำเนินการทางวินัยกับบุคลากรของมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 6 – 7 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ไอธารา รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

Comments are closed.