ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล 

เรื่อง ทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายรายเดือน สำหรับนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัย เพื่อไปศึกษา ณ ประเทศฝรั่งเศส ภายใต้โครงการทุน Franco-Thai Scholarship Program พ.ศ. 2566