กองบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
Introduction International Program for Undergraduate Level
Faculty of Dentistry

 Doctor of Dental Surgery Program (International Program) หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) TQF2 Program Specification Download – Revised Program B.E. 2559 (A.D. 2016)  / Degree Profile

Faculty of Engineering

 Bachelor of Engineering Program in Biomedical Engineering (International Program) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) TQF2 Program Specification Download – Revised Program B.E. 2560 (A.D. 2017) / Degree Profile

 Bachelor of Engineering Program in Chemical Engineering (International Program) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) TQF2 Program Specification Download – New Program B.E. 2563 (A.D. 2020) / Degree Profile

 Bachelor of Engineering Program in Industrial Engineering (International Program) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตรนานาชาติ) TQF2 Program Specification Download – New Program B.E. 2560 (A.D. 2017) / Degree Profile

Faculty of Environment and Resource Studies

Bachelor of Science Program in Natural Resources and Environmental Management (International Program) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ) TQF2 Program Specification Download – New Program B.E. 2563 (A.D. 2020) / Degree Profile

Faculty of Pharmacy

Doctor of Pharmacy Program (International Program) หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) TQF2 Program Specification Download – New Program B.E. 2566 (A.D. 2023) / Degree Profile

Faculty of Information and Communication Technology

 Bachelor of Science Program in Information and Communication Technology (International Program) วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (นานาชาติ) TQF2 Program Specification Download – Revised Program B.E. 2561 (A.D. 2018) / Degree Profile

International College

 Bachelor of Arts Program in Intercultural Studies and Languages (International Program) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมนานาชาติศึกษาและภาษา (หลักสูตรนานาชาติ) TQF2 Program Specification Download – New Program B.E. 2563 (A.D. 2020) / Degree Profile

 Bachelor of Arts Program in International Relations and Global Affairs (International Program) ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและกิจการทั่วโลก (หลักสูตรนานาชาติ) TQF2 Program Specification Download – Revised Program B.E. 2563 (A.D. 2020) / Degree Profile

 Bachelor of Business Administration Program in Business Economics (International Program) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) TQF2 Program Specification Download – Revised Program B.E. 2563 (A.D. 2020) / Degree Profile

 Bachelor of Business Administration Program in Finance (International Program) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน (หลักสูตรนานาชาติ) TQF2 Program Specification Download – Revised Program B.E. 2563 (A.D. 2020) / Degree Profile

 Bachelor of Business Administration Program in International Business (International Program) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) TQF2 Program Specification Download – Revised Program B.E. 2563 (A.D. 2020) / Degree Profile

 Bachelor of Business Administration Program in Marketing (International Program) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (หลักสูตรนานาชาติ) TQF2 Program Specification Download – Revised Program B.E. 2563 (A.D. 2020) / Degree Profile

 Bachelor of Communication Arts Program in Media and Communication (International Program) หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อและการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ) TQF2 Program Specification Download – New Program B.E. 2563 (A.D. 2020) / Degree Profile

 Bachelor of Engineering Program in Computer Engineering (International Program) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ) TQF2 Program Specification Download – Revised Program B.E. 2563 (A.D. 2020) / Degree Profile

 Bachelor of Fine Arts Program in Communication Design (International Program) หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ (หลักสูตรนานาชาติ) TQF2 Program Specification Download – Revised Program B.E. 2563 (A.D. 2020) / Degree Profile

  Bachelor of Management Program in Travel and Service Business Entrepreneurship (International Program) หลักสูตรการจัดการบัณฑิต สาขาวิชาผู้ประกอบการด้านธุรกิจการเดินทางและธุรกิจบริการ (หลักสูตรนานาชาติ) TQF2 Program Specification Download – Revised Program B.E. 2563 (A.D. 2020) / Degree Profile

 Bachelor of Science Program in Applied Mathematics (International Program) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ (หลักสูตรนานาชาติ) TQF2 Program Specification Download – Revised Program B.E. 2563 (A.D. 2020) / Degree Profile

 Bachelor of Science Program in Biological Sciences (International Program) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) TQF2 Program Specification Download – Revised Program B.E. 2563 (A.D. 2020) / Degree Profile

 Bachelor of Science Program in Chemistry (International Program) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) TQF2 Program Specification Download – Revised Program B.E. 2563 (A.D. 2020) / Degree Profile

 Bachelor of Science Program in Computer Science (International Program) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ) TQF2 Program Specification Download – Revised Program B.E. 2563 (A.D. 2020) / Degree Profile

 Bachelor of Science Program in Environmental Science (International Program) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ) TQF2 Program Specification Download – Revised Program B.E. 2561 (A.D. 2018) / Degree Profile

 Bachelor of Science Program in Food Science and Technology (International Program) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (หลักสูตรนานาชาติ) TQF2 Program Specification Download – Revised Program B.E. 2563 (A.D. 2020) / Degree Profile

 Bachelor of Science Program in Physics (International Program) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) TQF2 Program Specification Download – Revised Program B.E. 2563 (A.D. 2020) / Degree Profile

Bachelor of Arts and Science Program in Creative Technology (International Program) หลักสูตรศิลปศาสตรและวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสร้างสรรค์ (หลักสูตรนานาชาติ) TQF2 Program Specification Download – New Program B.E. 2563 (A.D. 2020) / Degree Profile

Faculty of Liberal Arts

Bachelor of Arts Program in Chinese  (International Program) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรนานาชาติ) TQF2 Program Specification Download – New Program B.E. 2564 (A.D. 2021) / Degree Profile

Faculty of Medicine Siriraj Hospital

 Bachelor of Prosthetics and Orthotics Programme (Blended Distance Learning International Program) หลักสูตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติแบบเรียนทางไกลผสมผสาน) TQF2 Program Specification Download – Revised Program B.E. 2556 (A.D. 2013) / Degree Profile

 Bachelor of Science Program in Prosthetics and Orthotics (International Program) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายอุปกรณ์ (หลักสูตรนานาชาติ) TQF2 Program Specification Download – Revised Program B.E. 2561 (A.D. 2018) / Degree Profile

Faculty of Science

 Bachelor of Science Program in Actuarial Science (International Program) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประกันภัย (หลักสูตรนานาชาติ) TQF2 Program Specification Download – Revised Program B.E. 2561 (A.D. 2018) / Degree Profile

 Bachelor of Science Program in Biomedical Science (International Program) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) TQF2 Program Specification Download – New Program B.E. 2562 (A.D. 2019) / Degree Profile

Bachelor of Science Program in Bioresources and Environmental Biology (International Program) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากรชีวภาพและชีววิทยาสภาวะแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ) TQF2 Program Specification Download – New Program B.E. 2562 (A.D. 2019) / Degree Profile

Bachelor of Science Program in Bioinnovation (International Program, Multidisciplinary Curriculum) วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวนวัตกรรม (หลักสูตรนานาชาติ, หลักสูตรพหุวิทยาการ) TQF2 Program Specification Download – New Program B.E. 2560 (A.D. 2017) / Degree Profile

Bachelor of Science Program in Industrial Mathematics (International Program) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์อุตสาหการ และวิทยาการข้อมูล (หลักสูตรนานาชาติ) TQF2 Program Specification Download – Revised Program B.E. 2562 (A.D. 2019) / Degree Profile

 Bachelor of Science Program in Materials Science and Nano Engineering (International Program, Multidisciplinary Curriculum) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมนาโน (หลักสูตรนานาชาติ) TQF2 Program Specification Download – New Program B.E. 2562 (A.D. 2019) / Degree Profile