การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 35/2564 เรื่อง การบริหารความต่อเนื่องของมหาวิทยาลัย โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) # 21 ธ.ค. 2564

การประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 23/2564 เรื่อง การบริหารความต่อเนื่องของ มหาวิทยาลัย โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) # 8 ธ.ค. 2564
08/12/2021
การประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 24/2564 เรื่อง การบริหารความต่อเนื่องของ มหาวิทยาลัย โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) # 22 ธ.ค. 2564
22/12/2021

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 35/2564 เรื่อง การบริหารความต่อเนื่องของมหาวิทยาลัย โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) # 21 ธ.ค. 2564

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 35/2564

เรื่อง การบริหารความต่อเนื่องของมหาวิทยาลัย โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันอังคารที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

ในรูปแบบการประชุม Online ผ่านระบบ Cisco Webex Meetings