การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 33/2564 เรื่อง การบริหารความต่อเนื่องของมหาวิทยาลัย โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) # 7 ธ.ค. 2564

การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (สภามหาวิทยาลัยมหิดล) ครั้งที่ 2/2565 # 3 ธ.ค. 2564
03/12/2021
การประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 23/2564 เรื่อง การบริหารความต่อเนื่องของ มหาวิทยาลัย โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) # 8 ธ.ค. 2564
08/12/2021

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 33/2564 เรื่อง การบริหารความต่อเนื่องของมหาวิทยาลัย โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) # 7 ธ.ค. 2564

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 33/2564

เรื่อง การบริหารความต่อเนื่องของมหาวิทยาลัย โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันอังคารที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

ในรูปแบบการประชุม Online ผ่านระบบ Cisco Webex Meetings