แผนยุทธศาสตร์แพทยสภา ประจำปี พ.ศ.2558-2561

นโยบายรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กระทรวงสาธารณสุข
02/08/2017
แผนยุทธศาสตร์สุขภาพโลกของประเทศไทย 2558-2563
02/08/2017

แผนยุทธศาสตร์แพทยสภา ประจำปี พ.ศ.2558-2561

แผนยุทธศาสตร์แพทยสภา ประจำปี พ.ศ. 2558 – 2561 (ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 10 เมษายน พ.ศ. 2558)