ทศวรรษมหกรรมคุณภาพ: ก้าวสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

ปัจจัยแห่งความสำเร็จของมหาวิทยาลัยมหิดลที่สำคัญประการหนึ่งคือ บุคลากร ซึ่งมหาวิทยาลัยมหิดลได้ให้ความสำคัญกับบุคลากรและการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องตลอดมา ดังจะเห็นได้จากมีการนำเครื่องมือและกระบวนการต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ขับเคลื่อนด้านการพัฒนาคุณภาพบุคลากร ให้เหมาะสมกับบริบทของมหาวิทยาลัย ให้ก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอก การจัดงานมหกรรมคุณภาพนับเป็นเครื่องมือและกระบวนการหนึ่งที่ใช้เป็นพื้นที่ในแสดงการพัฒนางานจากบุคลากรของมหาวิทยาลัย ซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 10 เป็นการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพงานไปพร้อมๆกับการพัฒนาบุคลากร โดยในปี 2566 นี้ งานมหกรรมคุณภาพจัดภายใต้หัวข้อ"ทศวรรษมหกรรมคุณภาพ: ก้าวสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)”

มหาวิทยาลัยมหิดลหวังเป็นอย่างยิ่งว่างานมหกรรมคุณภาพ จะเป็นพื้นที่ที่ทำให้เกิดความคิดริเริ่มพัฒนาด้านต่างๆ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี
อีกทั้งเป็นพื้นที่แห่งความภาคภูมิใจสำหรับผู้ได้รับรางวัลและผู้นำเสนอผลงาน และสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้เข้าร่วมงานทุกท่านเพื่อสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพ พัฒนาตน พัฒนางานนำไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องให้กับมหาวิทยาลัยต่อไป

รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.สมภพ  ประธานธุรารักษ์
รองอธิการบดีฝ่ายแผน พัฒนาคุณภาพและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
ประธานคณะกรรมการจัดงาน

 
วันมหกรรม วันอังคารที่ 28 เดือนพฤศจิกายน พุทธศักราช 2566
ณ มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา และบนระบบออนไลน์ Mahidol University Digital KM Masterclass

กำหนดการในรูปแบบ Portable Document Format (.pdf)
กำหนดการอาจมีการแก้ไข

 

พิธีเปิดมหกรรมคุณภาพและ
มอบรางวัล Team Good Practice Award
Innovative Teaching Award
Public Policy Advocacy Award


โดย
ศาสตราจารย์ นพ.บรรจง มไหสวริยะ

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
Poster Round Session
การบรรยายพิเศษ “การพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนที่มุ่งเน้นสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล ”
(ESG: Environment,Social,Governance)


โดย
คุณกลอยตา ณ ถลาง
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานสื่อสารองค์กรและกิจการเพื่อความยั่งยืน
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
รับประทานอาหารกลางวัน
การบรรยายกลุ่มผลงาน Team Good Practice Award/ Innovative Teaching Award/ Public Policy Advocacy Award/ Oral presentation/ Storytelling
และ Kick-off “Forum วิจัยข้ามศาสตร์ By MU-SSHA # Season 2” Cross–Disciplinary for Sustainability

Award
Presentations
ห้องบรรยาย 1

13:00-
13:20

Team Good Practice Award

T1-001 SI
การพัฒนาและขยายผลโปรแกรมอบรมการเลี้ยงดูเชิงบวกผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Internet-based Parent Management Training: Net PAMA)

13:20-
13:40

T1-002 SI
PICC Line by ALiST (Anesthesia Line Service Team)

13:40-
14:00

T1-003 RA
การพัฒนากระบวนการเตรียมความพร้อมและดูแลผู้ป่วยผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม

14:00-
14:20

T1-004 RA
เทคนิคทางเครื่องหัวใจและปอดเทียมเพื่อการลดการใช้เลือดของผู้บริจาคในระหว่างการผ่าตัดหัวใจแบบเปิดสำหรับผู้ป่วยผู้ใหญ่

14:20-
14:40

Innovative Teaching Award

N1-001 RA
การพัฒนาเกม PharMatch เพื่อเปลี่ยนการเรียนรู้ชื่อยาและคุณสมบัติของยาจากการเรียนรู้แบบ passive learning เป็น fun, active learning

14:40-
15:00

Public Policy Advocacy Award

A1-001 NA
การขับเคลื่อนระบบการบริหารจัดการน้ำอย่างมีส่วนร่วมในพื้นที่ชุ่มน้ำบึงบอระเพ็ด

Oral & Storytelling
Presentations
ห้องบรรยาย 2

ห้องบรรยาย 3

ห้องบรรยาย 4

13:00-
13:15
มหิดลเพื่อ SDGs บริการสุขภาพ 1 งานคลัง พัสดุ
และบริหารความเสี่ยง

R1-001 RA
หมุนเวียนใช้ซ้ำ นําพาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

R2-001 RA
Cryo-bag strap ถุงประคบเย็นสำหรับผู้ป่วยผ่าตัดสะโพก

R4-001 RA
การออกแบบกระบวนการทำงานที่เชื่อมต่อถึงกันผ่านฐานข้อมูลคิวอาร์โค้ด

13:15-
13:30

R1-002 ICT
การพัฒนาการบริหารจัดการขยะผิดถังของคณะICT

R2-002 RA
Bow’s sling (อุปกรณ์ช่วยยกหัวใจสำหรับการผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจแบบหยุดการเต้นของหัวใจ)

R4-002 MT
โครงการบูรณาการเชื่อมโยงองค์ความรู้ เพื่อพัฒนาระบบจัดเก็บรายได้ให้มีประสิทธิภาพสู่ความยั่งยืน ระยะที่ 1

13:30-
13:45

R1-003 DT
ถังทิ้งน้ำ...รักษ์โลก

R2-003 SI
เสื้อน้อง คล้องใจ

R4-003 RA
แฟ้มตัวอย่างเวชภัณฑ์ทวารเทียม

13:45-
14:00

R1-004 NS
NS Team Road to SDGs มิติด้านสิ่งแวดล้อม (Planet)

R2-004 DT
"ถาดใส่ใจ ยังไงก็ไม่ตก" (Special Tray)

R4-004 ICT
การบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่ความยั่งยืน

14:00-
14:15
Storytelling บริการสุขภาพ 2 สนับสนุนการวิจัย
และการศึกษา

S1-001 RA
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนกับภารกิจสำคัญของวิสัญญีพยาบาลสู่อนาคต

S1-002 KA
ดินแดง และแรงทีม

S1-003 AM
สินค้า GI ชิ้นแรกของจังหวัดอำนาจเจริญ

S1-004 RA
ความงามของความตาย

S1-005 TM
พลังแห่งความพยายาม

R3-001 RA
การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 ในการทำหัตถการพยาบาลพื้นฐาน

R5-001 NS
NS Research Monitoring
14:15-
14:30

R3-002 RA
พัฒนาการดูแลผู้ป่วยคาสายสวนหลอดเลือดดำส่วนกลาง

R5-002 RA
Just Selfie can Check out within 2 minutes

14:30-
14:45

R3-003 RA
โครงการแนวทางการดูแลสายระบายเลื่อนหลุดในผู้ป่วยหลังผ่าตัด

R5-003 DT
เครื่องปั่นหมุนเตรียมเนื้อเยื่อ

14:45-
15:00

R3-004 SI
Flow chart การจัดท่านอนคว่ำ (prone position) ในผู้ป่วยเด็กใส่ท่อช่วยหายใจ

R5-004 RA
Chemical Storage Area

MU-SSHA
# Season 2
ห้องบรรยาย 5

13:00-
13:05

การบรรยาย
วิจัยข้ามศาสตร์ ในยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย

13:05-
13:10

การบรรยาย
บทบาทของ MU-SSHA ในการผลักดันวิจัยข้ามศาสตร์

13:10-
13:40

การบรรยาย
การวิจัยข้ามศาสตร์ : โอกาส และมุมมองจากแหล่งทุนวิจัย

13:40-
13:55

Showcase & Sharing
Forum วิจัยข้ามศาสตร์ By MU-SSHA # Season 1

 

13:55-
15:45

Round Table Discussion
6 Themes of Focus Groups in “Forum วิจัยข้ามศาสตร์ By MU-SSHA” (Season 2)

15:45-
15:55

กิจกรรม
คัดเลือกทีมผู้จัด (Host) ประจำกลุ่ม Focus Group

15:55-
16:00

สรุป และ ปิด Session

อาหารว่าง

การเสวนา “Sustainable University Showcase”

โดย
ศาสตราจารย์ ดร. นพ.นรินทร์ หิรัญสุทธิกุล
รองอธิการบดีด้านการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ แผน การงบประมาณ และสุขภาวะ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศาสตราจารย์ปฏิบัติ ดร.เอกชัย มหาเอก

รองอธิการบดี (ระบบกายภาพ สิ่งแวดล้อม ภูมิทัศน์ และการออกแบบเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนฯ)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รองศาสตราจารย์ ดร.กิติกร จามรดุสิต

คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล


ดำเนินการเสวนา โดย
อาจารย์ ดร.ระพี บุญเปลื้อง
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ประกาศผลการพิจารณาผลงาน & มอบรางวัล
โดย
ศาสตราจารย์ นพ.บรรจง มไหสวริยะ

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
   

MQF2022 Abstract bookการนำเสนอในวันมหกรรม

Key Dates !
ยืนยันนำเสนอผลงาน 21 ต.ค. 63
ปิดลงทะเบียนเข้าร่วม 15 พ.ย. 63
จัดส่งไฟล์ Poster บนระบบ ภายใน 1-10 พ.ย. 63
นำเสนอผลงาน 24 พ.ย. 63

ข้อพึงระวัง

 1. ต้องลงทะเบียนยืนยันการนำเสนอผลงานภายในวันที่ 21 ตุลาคม 2563
 2. จัดส่งไฟล์เอกสารในแต่ละประเภท ระหว่างวันที่ 1-10 พฤศจิกายน 2563 บนระบบจัดส่งผลงาน
 3. ผลงานที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือก (ในประเภท Oral และ Poster Presentation) จะถูกเผยแพร่บน Website Mahidol Quality Fair#2020 ในระบบ Intranet และจัดพิมพ์ลงบนหนังสือรวบรวมผลงาน
 4. ผู้ส่งผลงาน และผู้ร่วมทำผลงาน ต้องลงทะเบียนบนระบบเข้าร่วมกิจกรรมเช่นเดียวกับผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมทั่วไป
 5. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด


การจัดทำเอกสารและสื่อนำเสนอ

T
Oral Presentation
I
Poster Presentation
P Story Telling
โปรดสนใจ
 1. ระยะเวลาในการนำเสนอผลงาน 10 นาที และช่วงตอบคำถาม 5 นาที
 2. ไม่จำกัดเทคนิค กระบวนการ หรือโปรแกรมที่ใช้ในการนำเสนอ หากนำเสนอด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint แนะนำอัตราส่วนที่แสดงผลได้ดีอยู่ที่ 16:9
 3. นำไฟล์นำเสนอผลงาน มาบันทึกลงบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้จัดกิจกรรมในเวลา 7.00 น. ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563
 4. จัดพิมพ์ผลงานที่นำเสนอ (Handout) จำนวน 10 ชุด (ขนาด 4 Slide / 1 แผ่น) เพื่อมอบให้คณะกรรมการฯ ในวันมหกรรม
 5. ผู้จัดกิจกรรม อำนวยความสะดวกเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่ใช้ในการนำเสนอ และขอสงวนสิทธิ์ไม่เชื่อมต่ออุปกรณ์ใด ๆ นอกเหนือที่ผู้จัดเตรียมไว้
 6. เพื่อป้องกันปัญหาการเกิดปัญหากับฟ้อนต์ MS.ppt ผู้ส่งผลงานควร Embed font ให้แล้วเสร็จก่อนส่งผลงาน
  ดูวิธีการ Embed font ได้ที่นี่
โปรดสนใจ
 1. จัดทำผลงานในรูปแบบ Poster ขนาด 80 x 200 ซม. (ไม่จำกัดรูปแบบ-องค์ประกอบในการนำเสนอ)
 2. เมื่อจัดทำเสร็จแล้ว ขอให้บันทึกและจัดส่งไฟล์ ในรูปแบบ .jpg และ .pdf บนระบบจัดส่งผลงาน
  ในวันที่ 1- 10 พฤศจิกายน 2563
 3. ผู้จัดกิจกรรมให้บริการจัดพิมพ์ Poster หรือการแสดงผลในรูปแบบอื่น ๆ โดยที่เจ้าของผลงานไม่ต้องจัดพิมพ์ ไม่เสียค่าใช้จ่ายและนำมาติดตั้งเองแต่ประการใด

ตัวอย่างการจัดทำ Poster
(ไม่บังคับแต่ประการใด)
 1. Poster Template (MS.PowerPoint)
 2. Poster Template (AI)
 3. MQF2022_Logo (JPG)
 4. MQF2022_Logo (PNG)

โปรดสนใจ
 1. ระยะเวลาในการนำเสนอผลงาน 10 นาที และช่วงตอบคำถาม 5 นาที
 2. ไม่จำกัดเทคนิค กระบวนการ หรือโปรแกรมที่ใช้ในการนำเสนอ หากนำเสนอด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint แนะนำอัตราส่วนที่แสดงผลได้ดีอยู่ที่ 16:9
 3. เมื่อจัดทำเสร็จแล้ว ขอให้บันทึกและจัดส่งไฟล์ ในรูปแบบ .ppt หรือ .pptx บนระบบจัดส่งผลงาน
  ในวันที่ 1- 10 พฤศจิกายน 2563
 4. ผู้จัดกิจกรรม อำนวยความสะดวกเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่ใช้ในการนำเสนอ และขอสงวนสิทธิ์ไม่เชื่อมต่ออุปกรณ์ใด ๆ นอกเหนือที่ผู้จัดเตรียมไว้
 5. เพื่อป้องกันปัญหาการเกิดปัญหากับฟ้อนต์ MS.ppt ผู้ส่งผลงานควร Embed font ให้แล้วเสร็จก่อนส่งผลงาน
  ดูวิธีการ Embed font ได้ที่นี่

แบบฟอร์มการนำเสนอผลงาน

ประเภทผลงาน
ที่ต้องได้รับการคัดเลือกจากส่วนงานต้นสังกัด
(จำกัดส่วนงานละ 2 ผลงานต่อกลุ่มผลงาน)
ประเภทผลงาน
ที่บุคลากรสามารถจัดส่งได้ด้วยตนเอง
(ไม่จำกัดจำนวน)
T Team Good Practice Award
IInnovative Teaching Award P Oral Presentation
แบบฟอร์ม
 1. T: แบบฟอร์มการนำเสนอผลงาน
 2. T: แบบฟอร์มยินยอมให้เผยแพร่ผลงาน

โปสเตอร์

ตัวอย่างการจัดทำ ไม่บังคับแต่ประการใด กำหนดเฉพาะขนาด 80 x 200 cm. เท่านั้น
 1. Poster Template (MS.PowerPoint)
 2. Poster Template (.ai)
 3. MQF2023_Logo (.jpg)
 4. MQF2023_Logo (.png)


T

Public Policy Advocacy Award

แบบฟอร์ม
 1. P: แบบฟอร์มการนำเสนอผลงาน
 2. P: แบบฟอร์มยินยอมให้เผยแพร่ผลงาน

โปสเตอร์

ตัวอย่างการจัดทำ ไม่บังคับแต่ประการใด กำหนดเฉพาะขนาด 80 x 200 cm. เท่านั้น
 1. Poster Template (MS.PowerPoint)
 2. Poster Template (.ai)
 3. MQF2023_Logo (.jpg)
 4. MQF2023_Logo (.png)

แบบฟอร์ม
 1. I: แบบฟอร์มการนำเสนอผลงาน
 2. I: แบบฟอร์มยินยอมให้เผยแพร่ผลงาน

โปสเตอร์
ตัวอย่างการจัดทำ ไม่บังคับแต่ประการใด กำหนดเฉพาะขนาด 80 x 200 cm. เท่านั้น
 1. Poster Template (MS.PowerPoint)
 2. Poster Template (.ai)
 3. MQF2023_Logo (.jpg)
 4. MQF2023_Logo (.png)
แบบฟอร์ม
 1. O: แบบฟอร์มการนำเสนอผลงาน
 2. O: แบบฟอร์มยินยอมให้เผยแพร่ผลงาน

โปสเตอร์

ตัวอย่างการจัดทำ ไม่บังคับแต่ประการใด กำหนดเฉพาะขนาด 80 x 200 cm. เท่านั้น
 1. Poster Template (MS.PowerPoint)
 2. Poster Template (.ai)
 3. MQF2023_Logo (.jpg)
 4. MQF2023_Logo (.png)

C
Poster Presentation
แบบฟอร์ม
 1. P: บทคัดย่อผลงาน
 2. P: แบบฟอร์มยินยอมให้เผยแพร่ผลงาน

โปสเตอร์

ตัวอย่างการจัดทำ ไม่บังคับแต่ประการใด กำหนดเฉพาะขนาด 80 x 200 cm. เท่านั้น
 1. Poster Template (MS.PowerPoint)
 2. Poster Template (.ai)
 3. MQF2023_Logo (.jpg)
 4. MQF2023_Logo (.png)
S
Storytelling
แบบฟอร์ม : รูปแบบ Talk
 1. S: แบบฟอร์มการนำเสนอผลงาน
 2. S: แบบฟอร์มยินยอมให้เผยแพร่ผลงาน


แบบฟอร์ม : รูปแบบ Clip

 1. ความยาวไม่เกิน 7 นาที (.mp4)
 2. S: แบบฟอร์มยินยอมให้เผยแพร่ผลงาน

เอกสารที่ต้องจัดส่งบนระบบ
ขนาดไฟล์ไม่เกิน 10 MB ในทุกประเภทเอกสาร/รายการ (ยกเว้นกลุ่มผลงาน Storytelling : เล่าผ่านคลิปสั้น ขนาดไม่เกิน 100 MB)

ประเภทผลงาน
ที่ต้องได้รับการคัดเลือกจากส่วนงานต้นสังกัด
(จำกัดส่วนงานละ 2 ผลงานต่อกลุ่มผลงาน)
ประเภทผลงาน
ที่บุคลากรสามารถจัดส่งได้ด้วยตนเอง
(ไม่จำกัดจำนวน)
T Team Good Practice Award
IInnovative Teaching Award P Oral Presentation
ต้องมีหนังสือนำส่งจากส่วนงาน และ
หนังสือยินยอมให้เผยแพร่ผลงาน แนบพร้อมกับลงทะเบียนส่งผลงาน

โปรดติดต่องานพัฒนาคุณภาพ ของส่วนงานของท่าน

 1. แบบฟอร์มการนำเสนอผลงาน (.doc/ .docx)
 2. แบบฟอร์มการนำเสนอผลงาน (.pdf)
 3. แบบฟอร์มยินยอมให้เผยแพร่ผลงาน (.pdf)
 4. หนังสือนำส่งจากส่วนงาน (.pdf)
 5. โปสเตอร์นำเสนอ ขนาด 80x200 cm. (.jpeg/ .jpg)
 6. โปสเตอร์นำเสนอ ขนาด 80x200 cm. (.pdf)

   


T

Public Policy Advocacy Award

ต้องมีหนังสือนำส่งจากส่วนงาน และ
หนังสือยินยอมให้เผยแพร่ผลงาน แนบพร้อมกับลงทะเบียนส่งผลงาน

โปรดติดต่องานพัฒนาคุณภาพ ของส่วนงานของท่าน

 1. แบบฟอร์มการนำเสนอผลงาน (.doc/ .docx)
 2. แบบฟอร์มการนำเสนอผลงาน (.pdf)
 3. แบบฟอร์มยินยอมให้เผยแพร่ผลงาน (.pdf)
 4. หนังสือนำส่งจากส่วนงาน (.pdf)
 5. โปสเตอร์นำเสนอ ขนาด 80x200 cm. (.jpeg/ .jpg)
 6. โปสเตอร์นำเสนอ ขนาด 80x200 cm. (.pdf)

   


ต้องมีหนังสือนำส่งจากส่วนงาน และ
หนังสือยินยอมให้เผยแพร่ผลงาน แนบพร้อมกับลงทะเบียนส่งผลงาน

โปรดติดต่องานพัฒนาคุณภาพ ของส่วนงานของท่าน

 1. แบบฟอร์มการนำเสนอผลงาน (.doc/ .docx)
 2. แบบฟอร์มการนำเสนอผลงาน (.pdf)
 3. แบบฟอร์มยินยอมให้เผยแพร่ผลงาน (.pdf)
 4. หนังสือนำส่งจากส่วนงาน (.pdf)
 5. โปสเตอร์นำเสนอ ขนาด 80x200 cm. (.jpeg/ .jpg)
 6. โปสเตอร์นำเสนอ ขนาด 80x200 cm. (.pdf)

   

 1. แบบฟอร์มการนำเสนอผลงาน (.doc/ .docx)
 2. แบบฟอร์มการนำเสนอผลงาน (.pdf)
 3. แบบฟอร์มยินยอมให้เผยแพร่ผลงาน (.pdf)
 4. โปสเตอร์นำเสนอ ขนาด 80x200 cm. (.jpeg/ .jpg)
 5. โปสเตอร์นำเสนอ ขนาด 80x200 cm. (.pdf)

   

C
Poster Presentation
 1. บทคัดย่อผลงาน (.doc/ .docx)
 2. บทคัดย่อผลงาน (.pdf)
 3. แบบฟอร์มยินยอมให้เผยแพร่ผลงาน (.pdf)
 4. โปสเตอร์นำเสนอ ขนาด 80x200 cm. (.jpeg/ .jpg)
 5. โปสเตอร์นำเสนอ ขนาด 80x200 cm. (.pdf)

   

S
Storytelling
รูปแบบ: Talk
 1. แบบฟอร์มการนำเสนอผลงาน (.doc/ .docx)
 2. แบบฟอร์มการนำเสนอผลงาน (.pdf)
 3. แบบฟอร์มยินยอมให้เผยแพร่ผลงาน (.pdf)

รูปแบบ: Clip
 1. ไฟล์ Clip สั้นไม่เกิน 7 นาที (.mp4)
 2. แบบฟอร์มยินยอมให้เผยแพร่ผลงาน (.pdf)

ขอแสดงความยินดีกับผลงานที่ได้รับการคัดเลือกให้นำเสนอในวันมหกรรม

Team Good Practice Award/ Innovative Teaching Award/ Public Policy Advocacy Award

New.NO.
Ref.
ชื่อผลงาน - หน่วยงาน
ประเภท
ผู้นำเสนอผลงาน
รางวัล
         


ผลงานที่ได้รับการคัดเลือกให้นำเสนอด้วยวาจา (Oral presentation)

New.NO.
Ref.
ชื่อผลงาน - หน่วยงาน
ประเภท
ผู้นำเสนอผลงาน
รางวัล
         


ผลงานที่ได้รับการคัดเลือกให้นำเสนอด้วยโปสเตอร์ (Poster presentation)
จัดแสดง ณ มหิดลสิทธาคาร

ผลงานระดับพัฒนาการงานประจำสู่งานวิจัย (Routine to Research, R2R) หรือ
นวัตกรรมในการพัฒนาคุณภาพ (Innovation in Quality Development, InQD)

New.NO.
Ref.
ชื่อผลงาน - หน่วยงาน
ประเภท
ผู้นำเสนอผลงาน
รางวัล
         


ผลงานที่ได้รับการคัดเลือกให้นำเสนอด้วยโปสเตอร์ (Poster presentation)
จัดแสดงในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Mahidol University Digital KM Masterclass

ผลงานในระดับพัฒนาการคุณภาพเริ่มต้น (Initial Quality Development, IQD) หรือ
การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง (Continuous Quality Improvement, CQI)

New.NO.
Ref.
ชื่อผลงาน - หน่วยงาน
ประเภท
ผู้ส่งผลงาน
         


ผลงานที่ได้รับการคัดเลือกให้นำเสนอด้วยวาจา ประเภทเรื่องเล่าเร้าพลัง (Storytelling)

New.NO.
Ref.
ชื่อผลงาน - หน่วยงาน
ประเภท
ผู้นำเสนอผลงาน
รางวัล
         


ผลงานที่ได้รับการคัดเลือกให้เผยแพร่บทความผ่าน Mahidol University Digital KM Masterclass ประเภทเรื่องเล่าเร้าพลัง (Storytelling)

New.NO.
Ref.
ชื่อผลงาน - หน่วยงาน
ประเภท
ผู้ส่งผลงาน
         

ก่อนจัดส่งผลงานให้กับเรา โปรดสนใจ

 1. ตรวจสอบเอกสารว่าครบถ้วน ถูกต้อง ก่อนจัดส่งบนระบบ
 2. เมื่อท่านลงทะเบียนและส่งผลงานบนเว็บไซต์แล้ว ท่านไม่สามารถแก้ไขข้อมูลหลังจากส่งผลงานได้
 3. หากท่านได้ลงทะเบียนและจัดส่งผลงานในวันสุดท้ายที่เปิดรับผลงาน และหากตรวจพบว่าผลงานไม่เป็นไปตามข้อกำหนด เช่น จำนวนหน้าที่เกิน ขนาดของตัวอักษรไม่เป็นไปตามข้อกำหนด ผลงานของท่านจะไม่ถูกนำมาพิจารณา และแจ้งกลับเพื่อแก้ไขแต่อย่างใด
 4. ผู้ส่งผลงงาน ต้องมีบัญชี Google Apps for Education มหาวิทยาลัยมหิดล (name.sur@mahidol.edu) หรือบัญชี Google Accounts เพื่อใช้ในการยืนยันตนในการส่งผลงาน
 5. รายชื่อของท่านจะแสดงผลหลังจากลงทะเบียนผ่านไปแล้ว 3 นาทีหรือน้อยกว่านั้น
 6. หากรายชื่อด้านล่าง ไม่แสดงผล ท่านสามารถตรวจสอบข้อมูล และสถานะการจัดส่งเอกสารได้ที่นี่ (โปรดคลิก)
 7. ผลงานของท่าน จะถูกพิจารณาตาม"ข้อกำหนดขั้นต้นภายใน 72 ชั่วโมง"
 8. หากผลงานมีสถานะ "แก้ไข" ระบบจะจัดส่งรายการแก้ไขไปยัง Email Address ที่ท่านให้ไว้ และให้จัดส่งผลงานที่แก้ไขเรียบร้อยแล้วบนระบบจัดส่งผลงานอีกครั้ง โดยผลงานเดิมจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติNo.
เวลา
ชื่อผลงาน - หน่วยงาน
ประเภท
ผู้ส่งผลงาน
สถานะ
         

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม

 1. มหกกรรมคุณภาพ ปิดรับลงทะเบียนในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2566
 2. ท่านสามารถเลือกลงทะเบียนการเข้าร่วมกิจกรรมได้ 2 รูปแบบคือ 1) Onsite (เข้าร่วมกิจกรรม ณ มหิดลสิทธาคาร) จำกัดจำนวน 1200 ท่าน และ 2) Online (เข้าร่วมกิจกรรมผ่านระบบ MU Digital KM Masterclass) ไม่จำกัดจำนวน
 3. หากท่านมีความประสงค์เปลี่ยนรูปแบบการเข้าร่วมกิจกรรม ท่านสามารถลงทะเบียนใหม่ได้โดยระบบจะนำข้อมูลล่าสุดใช้ในการยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรม
 4. หากรายชื่อด้านล่าง ไม่แสดงผล ท่านสามารถดูได้ที่นี่ (โปรดคลิก)
 5. ท่านสามารถดาวน์โหลดหนังสือขออนุมัติให้ผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมโดยไม่ถือเป็นวันลา ได้ที่นี่ (โปรดคลิก)

         
ลำดับ
เวลา
ชื่อ-สกุล
ส่วนงาน / สังกัด
 
         

หากมีข้อสงสัย หรือต้องการความช่วยเหลือ สามารถติดต่อเราได้ที่

สอบถาม ขอความช่วยเหลือ ผ่าน Line @ Official
http://nav.cx/emITFlD คลิกเลย
----------------------------------------------------------------

นายปิยะณัฐ พรมสาร นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ (ผู้ชำนาญการพิเศษ)
น.ส.ณัฐธิดา เถื่อนหรุ่น นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ
โทร 0 2849 6064, 0 2849 6062-5
email address: mahidolqd@mahidol.edu
ระหว่างเวลา 9.00 - 16.00 น. ในวันทำการ
หรือที่ Facebook Fanpage: facebook.com/MahidolQD/
----------------------------------------------------------------
สำนักงานโครงการมหกรรมคุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดล
กองพัฒนาคุณภาพ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี ศาลายา
มหาวิทยาลัยมหิดล 999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทร 0 2849 6062 - 5, 0 2849 6059 โทรสาร 0 2849 6061
Website: https://op.mahidol.ac.th/qd/
----------------------------------------------------------------
แผนที่การเดินทาง ในรูปแบบ Portable Document Format (PDF)
สื่อประชาสัมพันธ์