ก้าวที่ 8

ขยะสู่แหล่งฝังกลบเป็นศูนย์

(Zero waste to landfill)

มหาวิทยาลัยมหิดลส่งเสริมการบริหารจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ โดยยึดตามหลัก 3Rs (Reduce Reuse Recycle) และคำนึงถึงการใช้ประโยชน์ของทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ตลอดจนการเพิ่มมูลค่าของขยะที่เกิดขึ้น เพื่อลดการเกิดปริมาณขยะตั้งแต่ต้นทาง  โดยได้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เช่น