เป้าหมายที่ 17 : เสริมความเข้มแข็งให้แก่กลไกการดำเนินงานและฟื้นฟูสภาพหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลกสำหรับการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป้าหมายดังกล่าวมีจุดมุ่งหมายเพื่อยกระดับความร่วมมือทั่วทุกภูมิภาคโดยสนับสนุนแผนระดับชาติเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทั้งหมด การส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศและการช่วยให้ประเทศกำลังพัฒนาเพิ่มการส่งออกเป็นส่วนหนึ่งของการบรรลุระบบการค้าที่อิงตามกฎสากลและเป็นธรรมที่เป็นประโยชน์ต่อทุกคน

โครงการ

ReSeT @ กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม