news 62

19/03/2019

โครงการ MAHIDOL ECO RUN 2019

 ดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการ …!!! ลิงค์สมัครโดยย่อ https://bit.ly/2CMAFEb  หรือ สมัครได้ที่ QRcode แผนที่เส้นทางในการวิ่ง
13/03/2019

บุคลากร จากกองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน

08/03/2019

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน

06/03/2019

Kick Off Carbon Footprint Organization