MU SDGs Talk 2020

MU SDGs Talk 2020

วันที่ 1 ธันวาคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.กิติกร จามรดุสิต รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดการเสวนา “MU SDGs Talk” ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของงาน Mahidol Sustainability Week 2020 เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในหัวข้อ สุขภาพที่ยั่งยืน สังคมที่ยั่งยืน สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน และเศรษฐกิจที่ยั่งยืนหรือธุรกิจเพื่อสังคมที่ยั่งยืน โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ไกรชาติ ตันตระการอาภา รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรกายภาพและสิ่งแวดล้อม คณะเวชศาสตร์เขตร้อน บรรยายหัวข้อ “สิ่งแวดล้อมและสุขภาพที่ยั่งยืน” และ รองศาสตราจารย์ ดร.สุขสรรค์ กันตะบุตร รองคณบดีฝ่ายวิจัย วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล บรรยายหัวข้อ “เศรษฐกิจที่ยั่งยืน” ณ ห้องประชุม 322 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

รองศาสตราจารย์ ดร.ไกรชาติ ตันตระการอาภา กล่าวว่า สิ่งแวดล้อมกับสุขภาพ มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ การมีสภาพแวดล้อมที่ดีย่อมส่งผลให้สุขภาพดีตามไปด้วย โรคร้ายแรงส่วนใหญ่เป็นผลสืบเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็น ดิน น้ำ อากาศ ฯลฯ ดังนั้น การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่ดีจึงเป็นตัวแปรสำคัญในการกำหนดมาตรการที่จะช่วยดูแลสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น เพื่อนำไปสู่แนวทางการสร้างสุขภาวะที่ยั่งยืนต่อไป

รองศาสตราจารย์ ดร.สุขสรรค์ กันตะบุตร กล่าวว่า ธุรกิจขนาดใหญ่ในตลาดหลักทรัพย์มีศักยภาพในการทำลายสิ่งแวดล้อมค่อนข้างสูง เพื่อผลกำไรสูงสุดในระยะเวลาอันสั้นตลอดเวลา รวมถึงสร้างความต้องการในตัวสินค้าจนเกินความจำเป็นให้แก่ผู้บริโภค ซึ่งเป็นเหตุผลหนึ่งในการทำลายสภาพแวดล้อมจนก่อให้เกิดความไม่ยั่งยืนในอนาคตได้ ดังนั้น แนวทางที่จะช่วยแก้ไขปัญหาดังกล่าว คือ การปรับแนวคิดในการบริหารธุรกิจให้แสดงความรับผิดชอบต่อสังคม บนพื้นฐานที่ว่า “ธุรกิจเป็นส่วนหนึ่งของสังคม ถ้าสังคมอยู่ไม่ได้ ธุรกิจก็ดำเนินต่อไม่ได้” เพื่อให้เกิดการพัฒนาควบคู่กันไประหว่างองค์กรและสิ่งแวดล้อมเพื่อเศรษฐกิจที่ยั่งยืน

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม

  • งานนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol Sustainability Week) หน้าที่ 18 มหิดลสาร ปีที่ 46 ฉบับที่ 2 (1 กุมภาพันธ์ 2564)