แจ้งการดับกระแสไฟฟ้าบริเวณถนนมานะมั่นคง ในวันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2563
03/07/2020
แจ้งการดับไฟฟ้าเพื่อดำเนินโครงการ Digital Power Meter System (Automatic Meter Reading : AMR)
19/11/2020

แจ้งการปิดถนนดำรงวิจัยเพื่อปรับปรุงซ่อมแซม

กองกายภาพและสิ่งแวดล้อมจะดำเนินการปิดถนนดำรงวิจัยเพื่อปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนทั้งสองฝั่งตั้งแต่บริเวณลานประชากรจนถึงด้านหลังคณะเทคนิคการแพทย์ (ฝั่งโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี) ซึ่งจะไม่สามารถใช้เส้นทางดังกล่าวได้ตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 ถึง 10 ตุลาคม 2563 โดยมีแนวทางดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

  • เส้นทางการให้บริการรถรางสายสีแดงและสายสีน้ำเงินจะมีการปรับเส้นทางใหม่โดยยกเลิกป้ายรอรถรางภายในเส้นทางดังกล่าว จำนวน 4 ป้าย ได้แก่ ป้ายคณะเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 ป้าย ป้ายแปลงผักปลอดสารพิษ จำนวน 1 ป้ายและ ป้ายโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี จำนวน 2 ป้าย จัดป้ายรถรางชั่วคราวบริเวณลานเป็ดขาว จำนวน 1 ป้าย
  • ผู้ใช้บริการแปลงผักปลอดสารพิษและร้าน The Cottage by MU และผู้จอดรถยนต์บริเวณแนวถนนดำรงวิจัยโปรดนำรถยนต์มาจอดในลานจอดรถ P3

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นายมนตรี แสงทวี ตำแหน่ง วิศวกรโยธา โทรศัพท์ 02 4414400 ต่อ 1248 หรือ 089 7758018

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

หนังสือเวียนแจ้งปิดถนนดำรงวิจัยเพื่อดำเนินการซ่อมแซม

เส้นทางรถรางสายสีแดง

เส้นทางรถรางสายสีน้ำเงิน

ลานจอดรถ P3