มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมอบรมรับฟังแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยอย่างยั่งยืนในจังหวัดนครปฐม
16/08/2019
มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดกิจกรรม “โครงการรณรงค์ลดเครื่องดื่มประเภทที่มีน้ำตาลและลดใช้แก้วพลาสติก”
27/08/2019

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีมอบต้นไม้ “โครงการปลูกต้นไม้เพื่อดูดกลับก๊าซเรือนกระจก”

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีมอบต้นไม้  “โครงการปลูกต้นไม้เพื่อดูดกลับก๊าซเรือนกระจก” ซึ่งจัดโดยกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม  สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล  เพื่อดำเนินงานในการปรับปรุงระบบภูมิทัศน์ที่มุ่งเน้นการอนุรักษ์และเพิ่มพื้นที่สีเขียวแห่งใหม่ภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักศึกษาและบุคลากรของวิทยาเขตพญาไท   โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.กิติกร จามรดุสิต  รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน  เป็นประธานเปิดตัวโครงการปลูกต้นไม้เพื่อดูดกลับก๊าซเรือนกระจก  โอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ประตาป  สิงหศิวานนท์  คณบดีคณะเวชศาสตร์เขตร้อน  ร่วมกล่าวในนามตัวแทนกลุ่มคณะในวิทยาเขตพญาไท  จากนั้น  คณบดีคณะเวชศาสตร์เขตร้อน พร้อมด้วยคณบดีหรือผู้แทนส่วนงานคณะต่างๆ ในวิทยาเขตพญาไท  รับมอบของที่ระลึกโครงการปลูกต้นไม้ฯ จากรักษาการแทนรองอธิการบดีฯ  และถ่ายภาพร่วมกัน  เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562  ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล