งานพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

หัวหน้างานพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

นางสาวศศิวิมล ผุงเพิ่มตระกูล


Miss Sasivimon Pungpermtrakul
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
02-441-4400 ต่อ 1245
Email : sasivimon.sup@mahidol.ac.th

นางสาวมะลุลี เลี่ยมแหลม


Miss Malulee Leamlaem
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
02-4414400 ต่อ 1122
Email : malulee.lea@mahidol.ac.th

นางสาวศันสณีย์ ศิริลักษณ์


Miss Sansanee Sirilak
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
02-4414400 ต่อ 1123
Email : sansanee.sir@mahidol.ac.th

นางสาววราทิพย์ วัฒนวินิจฉัย


Miss Waratip Wattanawinitchai
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
02-4414400 ต่อ 1125
Email : waratip.wat@mahidol.ac.th

นางสาวรุ่งทิวา บัวดี


Miss Rungtiwa Buadee
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
02-4414400 ต่อ 1120
Email : rungtiwa.bua@mahidol.ac.th

นางสาวสุฑานาศ สุยพงษ์พันธ์


Miss Sutanad Suypongpan
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
02-441-4400 ต่อ 1121
Email : sutanad.suy@mahidol.ac.th

งานพัฒนาเพื่อความยั่งยืน (Sustainability Office) เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแล ควบคุม ติดตามประเมินผล และให้คำปรึกษาในด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนตามกลยุทธ์ที่กำหนดซึ่งครอบคลุมทุกวิทยาเขตของมหาวิทยาลัย เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการเปลี่ยนแปลงไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนตามแผนยุทธศาสตร์ โดยคำนึงถึงสุขภาวะของบุคลากร และนักศึกษารวมทั้งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่ออำนวยให้เกิดการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร (Resources Efficiency) การส่งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรมสำหรับการลดก๊าซเรือนกระจก (Low Carbon Technology and Innovation) และพันธกิจสัมพันธ์กับชุมชน (Community Engagement)

– ให้คำปรึกษา คำแนะนำในเรื่องการพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

– ให้ข้อมูลตัวชี้วัดด้านมหาวิทยาลัยเชิงนิเวศน์ (Eco university)