งานพัฒนาเพื่อความยั่งยืน (Sustainability Office) เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแล ควบคุม ติดตามประเมินผล และให้คำปรึกษาในด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนตามกลยุทธ์ที่กำหนดซึ่งครอบคลุมทุกวิทยาเขตของมหาวิทยาลัย เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการเปลี่ยนแปลงไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนตามแผนยุทธศาสตร์ โดยคำนึงถึงสุขภาวะของบุคลากร และนักศึกษารวมทั้งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่ออำนวยให้เกิดการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร (Resources Efficiency) การส่งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรมสำหรับการลดก๊าซเรือนกระจก (Low Carbon Technology and Innovation) และพันธกิจสัมพันธ์กับชุมชน (Community Engagement)

– ให้คำปรึกษา คำแนะนำในเรื่องการพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

– ให้ข้อมูลตัวชี้วัดด้านมหาวิทยาลัยเชิงนิเวศน์ (Eco university)

หัวหน้างานพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

นางสาวศศิวิมล ผุงเพิ่มตระกูล

02-441-4400 ต่อ 1245


Email : sasivimon.sup@mahidol.ac.th

นางสาวมะลุลี เลี่ยมแหลม


นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
Tel : 1122
Email : malulee.lea@mahidol.ac.th

นางสาวศันสณีย์ ศิริลักษณ์


นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
Tel : 1123
Email : sansanee.sir@mahidol.ac.th

นางสาววราทิพย์ วัฒนวินิจฉัย


นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
Tel : 1125
Email : waratip.wat@mahidol.ac.th

นางสาวรุ่งทิวา บัวดี


นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
Tel : 1120
Email : rungtiwa.bua@mahidol.ac.th