แผนปฏิบัติการกองกฎหมาย

แผนปฏิบัติการกองกฎหมายเป็นแผนปฏิบัติการที่จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานประจำปีของกองกฎหมายให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานตามวิสัยทัศน์ของกองกฎหมายที่มุ่งมั่นเป็นหน่วยงานด้านกฎหมายของมหาวิทยาลัยมหิดลที่มีประสิทธิภาพเพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลก (World Class University)

การจัดทำแผนไม่เพียงแต่ช่วยให้กองกฎหมายได้พัฒนาการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพเท่านั้น แต่มีส่วนให้มองเห็นปัจจัยที่เอื้อต่อความสำเร็จของงาน และอุปสรรคในการดำเนินงานต่าง ๆ อันจะนำมาปรับปรุงและพัฒนากระบวนการดำเนินงานของกองกฎหมายให้ดียิ่งขึ้นต่อไป กองกฎหมาย หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติการกองกฎหมายจะบรรลุวัตถุประสงต์ตามที่ได้หนดไว้ ซึ่งการที่จะประสบความสำเร็จตามที่ได้ตั้งใจไว้จำเป็นจะต้องได้รับความร่วมมือจากหลายส่วน ได้แก่ บุคลากรของกองกฎหมาย และหน่วยงานหรือส่วนงานที่เกี่ยวข้อง