ผู้รับจ้างจงใจส่งมอบงานไม่ถูกต้องแม้ผู้ว่าจ้างจะแจ้งให้แก้ไขล่วงเลยระยะเวลาสงมอบผู้รับจ้างก็ไม่พ้นความผิด
18/09/2017
ค่า K คำนวณ ณ วันใด
18/09/2017

ค่าปรับมีจำนวนเงินเกินกว่าร้อยละ ๑๐ ของวงเงินตามสัญญาจ้างศาลจะลดลงเป็นจำนวนพอสมคารได้

Comments are closed.