การขอให้ศาลปกครองพิจารณาคดีหรือมีคำสั่งชี้ขาดคดีปกครองใหม่
26/09/2017

การเพิกถอนคำสั่งทางปกครองทั้งหมดหรือบางส่วนในกรณีที่สภามหาวิทยาลัยมีมติคัดเลือกผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี