กู้ยืมเงินเป็นคดีผู้บริโภค 2
26/09/2017
สหกรณ์ฟ้องสมาชิกสหกรณ์ที่กู้ยืมเงิน เป็นคดีผู้บริโภค
26/09/2017

การพิจารณาว่าเป็นคดีผู้บริโภคหรือไม่ ให้ดูว่าฝ่ายโจทก์เป็นผู้ประกอบธุรกิจหรือไม่