ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล 

เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายค่าตอบแทนแก่ศาสตราจารย์วุฒิคุณ (Adjunct Professor) ซึ่งตีพิมพ์ผลงานวิชาการในวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูลชั้นนำระดับนานาชาติ พ.ศ. ๒๕๖๕