ฝ่ายจัดหาประโยชน์จากเงินรายได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • ดำเนินการจัดหาประโยชน์จากเงินรายได้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและกรอบที่คณะกรรมการจัดหาประโยชน์จากเงินรายได้และการลงทุนกำหนด

 • ดำเนินการจัดหาประโยชน์จากเงินรายได้ โดยการจัดตั้งกองทุนตามที่คณะกรรมการจัดหาประโยชน์จากเงินรายได้และการลงทุนกำหนด

 • มีการวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจ ภาวะการเงิน และตลาดทุน วิเคราะห์และทบทวนผลการดำเนินงานของหุ้น หุ้นกู้ รายบริษัท รวมทั้งกำหนดกลยุทธ์และแผนการจัดหาประโยชน์จากเงินรายได้เสนอต่อคณะกรรมการจัดหาประโยชน์

 • ติดตามการดำเนินงานของผู้จัดการกองทุนภายนอก

ฝ่ายบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการใช้ประโยชน์ของมหาวิทยาลัย

 • ดูแล บริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ จัดเก็บผลประโยชน์และรายได้จากการให้เช่า และการดำเนินการในเชิงพาณิชย์ของมหาวิทยาลัย ตามที่ได้รับมอบหมายจากอธิการบดี

 • จัดทำรายงานความคืบหน้า และรายงานการจัดหาประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์เสนอต่อคณะกรรมการบริหารอสังหาริมทรัพย์

 • ศึกษาแหล่งเงินทุน และ ทางเลือกต่างๆทางการเงินที่ทำให้มหาวิทยาลัยได้ประโยชน์สูงสุด รวมถึงการจัดทำแผนการศึกษาทางการเงินและความคุ้มทุนในการดำเนินการ

 • ควบคุมดูแลการก่อสร้างและงบประมาณให้เป็นไปตามแผนงาน

 • ติดต่อประสานงานกับหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาที่ดิน

ฝ่ายการลงทุนหรือร่วมลงทุน

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการลงทุนหรือร่วมลงทุนของมหาวิทยาลัยตามที่อธิการบดีมอบหมาย

 • ติดตามการดำเนินงานของบริษัทที่มหาวิทยาลัยลงทุน หรือร่วมลงทุนให้มีการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ และมีการจัดทำรายงานทางการเงินที่ได้มาตรฐาน

 • จัดทำรายงานความคืบหน้า และผลการดำเนินงานของบริษัทร่วมลงทุนเสนอต่อคณะกรรมการจัดหาประโยชน์จากเงินรายได้และการลงทุน

 • จัดการร้านค้าของมหาวิทยาลัย The Harmony by MU