คำสั่งมหาวิทยาลัยมหิดล

       คำสั่ง เรื่อง มอบอำนาจการลงนามสัญญาเช่าและบันทึกข้อตกลงการใช้พื้นที่

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล

       ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้เช่าที่ดินและหรืออาคารของมหาวิทยาลัย และที่อยู่ในความปกครองดูแลของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561

       ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้เช่าที่ดินและหรืออาคารของมหาวิทยาลัย และที่อยู่ในความปกครองดูแลของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2)             พ.ศ. 2563

       ประกาศ เรื่อง การบริหารโครงการอสังหาริมทรัพย์ของมหาวิทยาลัยที่อยู่ในกำกับดูแลของศูนย์บริหารสินทรัพย์

ประกาศศูนย์ประชุมและอาคารจอดรถมหิดลสิทธาคาร