ประกาศ
24/04/2020
ข้อมูลร้านค้า พื้นที่ศาลายา
22/10/2020

แบบฟอร์มรายละเอียดพื้นที่

แบบฟอร์มดาวน์โหลด

การจัดจ้างที่ปรึกษาประเมินมูลค่าทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยมหิดล (ระยะที่ 2) ซึ่งมีขอบเขตพื้นที่ในการดำเนินการ 6 พื้นที่ ประกอบด้วย
1) กลุ่มพื้นที่มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
2) กลุ่มพื้นที่วิทยาเขตอำนาจเจริญ
3) กลุ่มพื้นที่วิทยาเขตนครสวรรค์
4) กลุ่มพื้นที่วิทยาเขตกาญจนบุรี
5) อาคารชุด “มิว”
6) กลุ่มพื้นที่อื่น ๆ ที่มหาวิทยาลัยปกครองดูแล
ขออนุเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
1) ข้อมูลที่ดินที่ครอบครองดูแล หรือให้ผู้อื่นครอบครองดูแล (ตามแบบฟอร์ม)
2) เอกสารแสดงสิทธิในทรัพย์สิน เช่น สำเนาโฉนดที่ดินที่ครอบครองดูแล หรือให้ผู้อื่นครอบครองดูแล   
   

กรุณานำส่งข้อมูล
ภายในวันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2563 ทางอีเมล sirirat.ram@mahidol.ac.th