นายวรพจ ปุณญสิทธิ์

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และพัฒนาการลงทุน

02-849-6069


oakg6@hotmail.com

นางสาวนุชนภา สุนทราภา

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และพัฒนาการลงทุน

02-849-6069


nujnapa.soo@mahidol.ac.th

นางสาวนภัสสร ชวิตรานุรักษ์

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และพัฒนาการลงทุน

02-849-6069


napatsorn.cha@mahidol.ac.th

นางสาวนิดา มานะกิตติกิจ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

02-849-6066


nida.man@mahidol.ac.th

นางสาวสุมลทิพย์ ทรงกล้า

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และพัฒนาการลงทุน

02-8496069


sumontip.son@mahidol.ac.th