20/12/2019

งานเปิดศูนย์ประชุมและอาคารจอดรถมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

วันที่ 20 ธันวาคม 2562 ศาสตราจารย์ นพ.บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ประชุม และอาคารจอดรถมหิดลสิทธาคาร โดยมี รองศาสตราจารย์ นพ.สรายุทธ สุภาพรรณชาติ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เอื้อมพร มัชฌิมวงศ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการคลัง และรองศาสตราจารย์ ดร. ภก. สมภพ ประธานธุรารักษ์ […]
18/12/2019

การใช้งานเบื้องต้นโปรแกรม BISNEWS

18/12/2019

การใช้งานเบื้องต้นโปรแกรม ASPEN

18/12/2019

การใช้งานเบื้องต้นโปรแกรม E-FINANCE