พื้นที่บริการจอดรถ ศูนย์การเรียนรู้มหิดล

สามารถเข้าใช้บริการได้ที่ ลานจอด P2  อาคารจอดรถ มหิดลสิทธาคาร

<<