รองศาสตราจารย์ ดร.กิติกร จามรดุสิต รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยมหิดล เล็งเห็นถึงความสำคัญของภาระกิจของกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีพันธกิจหลักในการบริหารและพัฒนาระบบกายภาพและสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีหน่วยงานในสังกัดที่ดูแลระบบสาธารณูปโภคและระบบอาคาร ผังแม่บทและการก่อสร้าง จราจรและความปลอดภัย รวมทั้งภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา จึงมีแนวคิดในการพัฒนาระบบบริหารจัดการการทำงานของกองกายภาพฯ ให้เป็นไปอย่างมีมาตรฐานสากล จึงผลักดันให้เกิดการรองรับจาก  International Organization for Standardization (ISO) ด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม14001:2015 ไม่เพียงแต่จะเป็นการพัฒนาและสร้างการทำงานอย่างเป็นระบบแล้ว ยังเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการควบคุมและลดปัญหาสิ่งแวดล้อมที่อาจส่งผลกระทบต่อองค์กรและสังคม โดยเน้นการสร้างความตระหนักถึงความสำคัญ การพัฒนาสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการดำเนินงาน โดยมุ่งเน้นในการป้องกันมลพิษ (Prevention of Pollution) และการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมของสำนักงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยใช้แนวคิดเรื่องระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม การจัดซื้อจัดหาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การลดของเสีย(Waste Minimization) การป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อม (Pollution Prevention) เป็นหลักในการกำหนดทิศทางการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในสำนักงานอย่างเป็นระบบ

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2561 ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 มหาวิทยาลัยมหิดล โดยประชุมการทำงานครั้งแรกขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 16 มีนาคม 2561 ซึ่งมี รองศาสตราจารย์ ดร.สยาม อรุณศรีมรกต รองคณบดีฝ่ายมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมและวิเทศสัมพันธ์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เป็นที่ปรึกษาในการจัดทำระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 มหาวิทยาลัยมหิดล บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติ ที่มาและความสำคัญของการจัดทำระบบ ISO 14001 ขั้นตอนการจัดทำระบบและสรุปขอบเขตของแต่ละงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อให้คณะทำงานและหัวหน้างานที่เกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.กิติกร จามรดุสิต รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานการประชุมเตรียมพร้อมสำหรับ “การตรวจประเมินระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015” ของกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี    ดร.พชร  พลมณี เป็นหัวหน้าตรวจประเมิน และทีมตรวจประเมิน อีก 2 ท่านได้แก่ คุณจิรนันท์  ทองเจริญ และคุณสหชาติ  ยมภา จาก จากบริษัท เอ็นคิวเอ ซี.เอส. (ไทยแลนด์) จำกัด โดยหลักการตรวจประเมินฯ ดังกล่าว จะเน้นในเรื่องของการบริหารจัดการนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงบทบาทขององค์กร ความรับผิดชอบและอำนาจหน้าที่ในการบริหารระบบให้เป็นไปตามมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ซึ่งกองกายภาพและสิ่งแวดล้อมได้รับการตรวจประเมินจริง ในวันที่ 21 ธันวามคม 2561 และได้รับรายผลที่ผ่านการตรวจประเมินพร้อมใบรับรอง ISO 14001:2015 จาก UKAS MANAGEMENT SYSTEM เป็นที่เรียบร้อย