MU Garden

ตามที่มหาวิทยาลัยมหิดลได้กำหนดยุทธศาสตร์ การประสานความหลากหลายกลยุทธ์ ด้านการพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นที่ใช้ชีวิตร่วมกันอย่างมีความสุข และจัดให้มีการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมให้เกิดความร่มรื่นสวยงาม  เพื่อให้มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เป็นเมืองที่น่าอยู่ นักศึกษาและบุคลากรได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและจากการพัฒนาด้านภูมิทัศน์  โดยงานภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมจึงจำเป็นต้องจัดทำโครงการ MU Garden เพื่อเป็นการสร้างระบบการดูแลรักษา โดยการผลิตพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ เพื่อใช้ในการปรับเปลี่ยน หมุนเวียนให้สภาพภูมิทัศน์ที่มีความสวยงาม เกิดความคงทนถาวรตลอดไป ซึ่งการจัดทำโครงการจะมีการจัดสร้างโรงเรือน การวางแผนการผลิต การเพาะเมล็ด และเพาะเลี้ยงกล้าไม้ให้มีความแข็งแรง สมบูรณ์ ที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ เพื่อนำพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับไปใช้ในการเปลี่ยนพันธุ์ไม้ที่ทรุดโทรม ใช้ประดับตกแต่งตามพื้นที่ต่างๆ ที่ต้องการให้เกิดความสวยงาม  ใช้ประดับตามงานหรือเทศกาลต่างๆ  หรือเพื่อจำหน่ายให้กับผู้ที่มีความสนใจโดยนำรายได้เข้ากองทุนกิจกรรม อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

การดำเนินโครงการ MU Garden สามารถผลิตพันธุ์ไม้เพื่อใช้หมุนเวียนประดับตกแต่งภายในมหาวิทยาลัย ได้อย่างต่อเนื่องถึงปัจจุบัน โดยมีพันธุ์ไม้หลากหลายที่ปลูกเพื่อใช้ในงาน/กิจกรรมของมหาวิทยาลัย หรือให้บริการแก่หน่วยงานต่างๆ อาทิเช่น บอนสี, โกสน,ฤาษีผสม, เทียนทอง, อโกลนีมา, หนวดปลาดุกแคระ,กระดุมทองบานชื่น, ตะไคร้หอม, พริกขี้หนู, พริกชี้ฟ้า, มะเขือเปราะ, โหระพา ฯลฯ