อัตราดอกเบี้ย   มิถุนายน 2563

   3ด    XX    6 ด    XX   12 ด  24 ด
SCB    0.675   0.7    0.75
BBL    0.375 7 ด-0.625   0.5  0.5
BAY   0.75   1.05   1.2 1.2
KTB   0.25    0.25   0.375
T Bank   0.15   0.75     1
KASIKORN   0.375  0.45   0.45
GHB-สงเคราะห์   0.4   0.5   0.7
GSB-ออมสิน   0.4  0.45   0.525
TISCO
KK
LH
CIMB