โครงสร้างหน่วยงาน

       
อธิการบดี

       
ศ. นพ.บรรจง มไหสวริยะ

     
       
       
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริการวิชาการ
       
รศ.ดร.ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์
       
คณะกรรมการอำนวยการ

 
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ

 
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ

 
คณะกรรมการจัดการความรู้

นางศิริลักษณ์ เกี่ยวข้อง
   
       
ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพ