บุคลากร "กองพัฒนาคุณภาพ"

 

นางหฤทัย เที่ยงธรรม
ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพ
โทร.0 2849 6060
harutai.thi@mahidol.edu

 

 


งานพัฒนาคุณภาพองค์กร

Organization Quality Development Unit


 

นางสาวกิตติยา เยือกเย็น
หัวหน้างาน
โทร.0 2849 6063
kittiya.yua@mahidol.edu

 

 

 

นางสาววันธกาลย์ เสาศิริ
นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ
โทร.0 2849 6063
wantagan.sao@mahidol.edu

 

นางสาวกัญญ์ชิสา หัตถ์กุมทรัพย์
นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ
โทร.0 2849 6063
pornphen.hat@mahidol.edu

 

นางสาววิไลรัตน์ สังพงศ์
นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ
โทร.0 2849 6063
vilairat.san@mahidol.edu

 

นางสาวเบญจวรรณ นิลคง
นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ
โทร.0 2849 6063
benjawan.nil@mahidol.edu

 

นางสาวณัฏฐิยาภรณ์ สุภาพกาญจนา
นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ
โทร.0 2849 6063
nutthiyaphorn.nua@mahidol.edu


งานส่งเสริมการรับรองคุณภาพหลักสูตร ระดับนานาชาติ

International Accreditation Unit


 

นางสาวกัทลี คุรุกุล
หัวหน้างาน
โทร.0 2849 6059
kattalee.gur@mahidol.edu

 

 

 

นางสาวบุณฑริกา แจ้งเจริญกิจ
นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ
โทร.0 2849 6059
boontarika.cha@mahidol.edu

 

นางสาวณิชานาฏ ปราศจากอริ
นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ
โทร.0 2849 6059
nichanart.pra@mahidol.edu

 

นางสาวณภัสนันท์ กันย์ธันชพร
นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ
โทร.0 2849 6059
naphatsanan.kan@mahidol.edu


งานส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพและการจัดการความรู้

Quality Development and Knowledge Management Unit


 

นางสุภัทร์ษา เที่ยงอารมย์
หัวหน้างาน
โทร.0 2849 6065
suphatsa.pai@mahidol.edu

 

 

 

นางสาวสมจิตรา สุขสว่าง
นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ
โทร.0 2849 6064
somchitra.soo@mahidol.ac.th

 

นายปิยะณัฐ พรมสาร
นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ
โทร.0 2849 6062
piyanat.pro@mahidol.edu

 

นางสาวสุภาภรณ์ ทิมสำราญ
นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ
โทร.0 2849 6062
supaporn.tim@mahidol.edu

 

นางสาวบุษยรัตน์ ศรีคง
นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ
โทร.0 2849 6064
bussayarath.sri@mahidol.edu

 

นางสาวเกียรติรัตน์ วารินศิริรักษ์
นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ
โทร.0 2849 6064
kietirat.war@mahidol.edu

 

นางสาวณัฐธิดา เถื่อนหรุ่น
นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ
โทร.0 2849 6062
nattida.thn@mahidol.edu

 

นางสาวอริสรา นะวาระหะคุณ
พนักงานธุรการ
โทร.0 2849 6062
arisara.nav@mahidol.ac.th