พื้นที่แห่งความคิดริเริ่ม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี สร้างแรงบันดาลใจ และยังเป็นพื้นที่แห่งความภาคภูมิใจของประชาคมมหิดล

ปัจจัยแห่งความสำเร็จของมหาวิทยาลัยมหิดลที่สำคัญประการหนึ่งคือ บุคลากร ซึ่งมหาวิทยาลัยมหิดลได้ให้ความสำคัญกับบุคลากรและการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องตลอดมา ดังจะเห็นได้จากมีการนำเครื่องมือและกระบวนการต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ขับเคลื่อนด้านการพัฒนาคุณภาพบุคลากร ให้เหมาะสมกับบริบทของมหาวิทยาลัย ให้ก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอก การจัดงานมหกรรมคุณภาพนับเป็นเครื่องมือและกระบวนการหนึ่งที่ใช้เป็นพื้นที่ในแสดงการพัฒนางานจากบุคลากรของมหาวิทยาลัย ซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 เป็นการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพงานไปพร้อมๆกับการพัฒนาบุคลากร โดยในปี 2561 นี้ งานมหกรรมคุณภาพจัดภายใต้หัวข้อ “Valuing People :  คุณค่าคน  คุณค่างาน”

มหาวิทยาลัยมหิดลหวังเป็นอย่างยิ่งว่างานมหกรรมคุณภาพ จะเป็นพื้นที่ที่ทำให้เกิดความคิดริเริ่มพัฒนาด้านต่างๆ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี อีกทั้งเป็นพื้นที่แห่งความภาคภูมิใจสำหรับผู้ได้รับรางวัลและผู้นำเสนอผลงาน และสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้เข้าร่วมงานทุกท่านเพื่อสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพ พัฒนาตน พัฒนางานนำไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องให้กับมหาวิทยาลัยต่อไป

รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.สมภพ  ประธานธุรารักษ์
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล
ประธานคณะกรรมการจัดงาน

 
วันมหกรรม วันอังคารที่ 27 เดือนพฤศจิกายน พุทธศักราช 2561 ณ มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
 
พิธีเปิดมหกรรมคุณภาพและ
มอบรางวัล Team Good Practice Award/ Innovative Teaching
Award
โดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
Poster Round Session
อาหารว่าง
การบริหารคนโลกยุคดิจิทัลที่ส่งผลต่อสถาบันการศึกษาไทย
บรรยายโดย คุณทัสพร จันทรี
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยมหิดล
รับประทานอาหารกลางวัน
การบรรยายในห้องย่อย
Team Good Practice Award/ Innovative Teaching Award/
Oral Presentation/ Story Telling
Time Team Good Practice
& Innovative Teaching Award
Time Oral Presentation
& Story Telling
Oral Presentation
Room ห้องบรรยาย 1 Room ห้องบรรยาย 2 ห้องบรรยาย 3

12.45-
13.05

T-1
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการช่วยฟื้นคืนชีวิตผู้ป่วย ในฝ่ายการพยาบาลศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

13.05-
13.25

T-2
Siriraj Concurrent Trigger Tool by Modified Early Warning Sign for Pressure Injury Prevention

13.25-
13.45

T-3
การลดอัตราการเกิดภาวะปอดอักเสบที่สัมพันธ์กับการใช้เครื่องช่วยหายใจ ในหอผู้ป่วยวิกฤตและกึ่งวิกฤต แบบบูรณาการ

13.45-
14.05

I-1
การใช้งานบทเรียนออนไลน์แบบ Small Private Online Course (SPOC) ในการเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ของนักศึกษาโภชนาการและการกำหนดอาหาร

14.05-
14.25

I-2
การพัฒนาชุดอุปกรณ์และรูปแบบการสอนการฝึกผ่าตัดส่องกล้องจำลอง

14.25-
14.45

I-3
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนด้านทักษะพื้นฐานทางออร์โธปิดิกส์ เรื่องการดึงถ่วงน้ำหนักผ่านผิวหนัง (skin traction) แบบบูรณาการความรู้โดยตรง โดยวิธีการสอนแบบสาธิตและอีเลิอร์นนิง

12.45-
13.00

S-1
เรื่องเล่าจากเต๊นท์สนามหลวง

O-5
โครงการฟื้นฟูการกลืนในผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและคอหลังผ่าตัด

13.00-
13.15

S-2   
Application ยา กับแววตาที่่เปี่ยมสุข

O-6
ความร่วมมือระหว่างประเทศส่งผลอย่างไรต่อค่าอ้างอิงของงานวิจัยบนฐานข้อมูล SCOPUS ?

13.15-
13.30

S-3   
You will never walk alone

O-7
พัฒนากระบวนการรับสิ่งส่งตรวจและส่งผลการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการเวชศาสตร์ชันสูตร

13.30-
13.45

S-4   
แสงสว่างจากความมืด

O-8
สื่อสารได้ รับรู้ดี มีภาพลักษณ์

13.45-
14.00

O-1   
นวัตกรรม Elbow exercise

O-9
ต้นแบบการนำน้ำฝนกลับมาใช้ (Rainwater harvesting)

14.00-
14.15

O-2   
ENT Specimen Blocks Memo

O-10
ระบบ Training Information Center

14.15-
14.30

O-3   
Balance Needle Box

O-11
Mahidol Alumni Talk

14.30-
14.45

O-4   
RAMA Economy Gas Sampling Line

O-12
MTRT Curriculum Design : Change to OBE

อาหารว่าง
รู้จักและเข้าใจการบริหารบุคลากรต่าง GEN
บรรยายโดย รองศาสตราจารย์ ดร.เสรี วงษ์มณฑา
ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด และประธานห้างหุ้นส่วนจำกัด Good Communication
ประกาศผลการพิจารณาผลงาน & มอบรางวัล
   

MQF2018 Book

แบบฟอร์มการนำเสนอผลงาน

A Team Good Practice
B Innovative Teaching
C Poster & Oral presentation
ต้องมีหนังสือนำส่งจากส่วนงาน แนบพร้อมกับลงทะเบียนส่งผลงาน
โปรดติดต่องานพัฒนาคุณภาพ ของส่วนงานของท่าน


แบบฟอร์ม
 1. T1: แบบฟอร์มการนำเสนอผลงาน
ต้องมีหนังสือนำส่งจากส่วนงาน แนบพร้อมกับลงทะเบียนส่งผลงาน
โปรดติดต่องานพัฒนาคุณภาพ ของส่วนงานของท่าน


แบบฟอร์ม
 1. I1: แบบฟอร์มการนำเสนอผลงาน
บุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดลสามารถส่งผลงานได้ด้วยตนเอง

แบบฟอร์ม
ผลงานรูปแบบ R2R (Routine to Research)
 1. P1: แบบฟอร์มการนำเสนอผลงาน

ผลงานรูปแบบ Innovations (นวัตกรรม)
 1. P2: แบบฟอร์มการนำเสนอผลงาน
S
Storytelling
แบบฟอร์ม
 1. S1: แบบฟอร์มการนำเสนอผลงาน


สำหรับเล่าผ่าน Clip สั้น

 1. ความยาวไม่เกิน 7 นาที
 2. จัดส่งไฟล์ดังกล่าวมาตามที่อยู่ Email: mqf2018@mahidol.edu หรือส่งมาที่
  กองพัฒนาคุณภาพ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

Team Good Practice & Innovative Teaching Award


No.
ผลงาน - หน่วยงาน
วีดิทัศน์ผลงาน
         

Oral & Poster presentation / StorytellingNo.
ผลงาน - หน่วยงาน
ผู้ส่งผลงาน
         

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม

 1. เราจะจัดส่ง QR Code เพื่อใช้ในการลงทะเบียนในวันมหกรรม (Check in) โดยจัดส่งไปยัง Email Address ที่ท่านได้ให้ข้อมูลไว้ก่อนวันมหกรรม 1 สัปดาห์
 2. หากรายชื่อด้านล่าง ไม่แสดงผล ท่านสามารถดูได้ที่นี่ (โปรดคลิก)


         
ลำดับ
เวลา
ชื่อ-สกุล
ส่วนงาน / สังกัด
 
         

ผังการจัดนิทรรศการ

หากมีข้อสงสัย หรือต้องการความช่วยเหลือ สามารถติดต่อเราได้ที่
ปิยะณัฐ พรมสาร/ มาลินี ลิมปิภูษณะ
โทร 0 2849 6064, 0 2849 6062-5
email address: mqf2018@mahidol.edu
ระหว่างเวลา 9.00 - 16.00 น. ในวันทำการ
หรือที่ Facebook Fanpage: facebook.com/MahidolQD/
----------------------------------------------------------------
สำนักงานโครงการมหกรรมคุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดล
กองพัฒนาคุณภาพ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี ศาลายา
มหาวิทยาลัยมหิดล 999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทร 0 2849 6062 - 4, 0 2849 6065 โทรสาร 0 2849 6061
Website: https://op.mahidol.ac.th/qd/
----------------------------------------------------------------
แผนที่การเดินทาง ในรูปแบบ Portable Document Format (PDF)