บริการเครื่องถ่ายภาพทางอากาศ (โดรน)

ศูนย์การเรียนรู้มหิดล กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ในฐานะผู้กำกับดูแลพื้นที่อาคารกิจกรรมนักศึกษา ได้จัดหาอากาศยานไร้คนขับสำหรับถ่ายภาพทางอากาศ หรือโดรน (Drone) ไว้ให้บริการแก่นักศึกษาและส่วนงานของมหาวิทยาลัยฯ  ในการบันทึกภาพงานกิจกรรมต่าง ๆ ตลอดจนงานสำรวจพื้นที่ของส่วนงานทั้งวิทยาเขตในกรุงเทพฯ และวิทยาเขตต่างจังหวัด ทั้งนี้ ผู้ประสงค์ขอใช้บริการสามารถติดต่อโดยตรง หรือทำหนังสือถึงผู้จัดการศูนย์บริหารอาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดลและอาคารสิริวิทยา ชั้น 3 สำนักงานบริหารอาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โทรศัพท์ 0-2441-4400 ติดต่อภายใน 4101 E-mail : wadit.boo@mahidol.ac.th โดยมีเงื่อนไขการให้บริการ ดังนี้

  • กรณี เป็นนักศึกษา ต้องมีหนังสือจากอาจารย์ที่ปรึกษาให้การรับรอง หรือเป็นกิจกรรมที่กองกิจการศึกษาสำนักงานอธิการบดี หรืองานกิจการนักศึกษาของส่วนงานต้นสังกัดให้การอนุญาตเรียบร้อยแล้ว
  • ไม่มีค่าใช้จ่ายในการขอใช้โดรน เว้นแต่ผู้ขอใช้เป็นส่วนงานที่ตั้งอยู่ในวิทยาเขตต่างจังหวัด จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการเดินทาง อาหารและที่พักของเจ้าหน้าที่ขับโดรนจากกองกายภาพฯ
  • หากส่วนงานมีความประสงค์จะยืมใช้เฉพาะโดรนเพื่อนำไปบังคับบินเอง จะต้องส่งคืนตามวันที่ศูนย์การเรียนรู้มหิดลกำหนด และหากมีความเสียหายเกิดขึ้นกับโดรนส่วนงานจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมทุกกรณี
  • จะต้องใช้บินภายในขอบเขตพื้นที่ส่วนงานเป็นผู้รับผิดชอบเท่านั้น ทั้งนี้ ผู้ขอใช้ต้องศึกษาและปฏิบัติตามกฎหมายหรือหลักเกณฑ์การใช้อากาศยานไร้คนขับในเขตพื้นที่ของตนเองอย่างเคร่งครัด https://www.caat.or.th/th/archives/39685
  • พื้นที่ภายในวิทยาเขตศาลายา เป็นเขตห้ามบินโดรน แต่อาจได้รับการอนุโลมให้ใช้บินได้ด้วยสูงไม่เกินระยะ 10 เมตร (33 ฟุต) เฉพาะกิจกรรมเป็นครั้งเป็นคราวเท่านั้น