กองบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

หัวข้อการอบรม

วันที่จัดงานหัวข้อการอบรมวิทยากรสถานที่จัดงานลงทะเบียน
25 กรกฎาคม พ.ศ. 2567หัวข้อ How to teach and assess attitudesรศ. ดร. นพ.เชิดศักดิ์ ไอรมณีรัตน์
ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
และ ผศ. พญ.ณัฎฐิดา โอวัฒนาพานิช ภาควิชาศัลยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ศูนย์ประชุมมหิดลสิทธาคารลงทะเบียน
5 สิงหาคม พ.ศ. 2567 - 9 สิงหาคม พ.ศ. 2567หัวข้อ การพัฒนาระดับสมรรถนะอาจารย์ ระดับที่ 2
ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอาจารย์
รศ. ดร. นพ.ชัยเลิศ พิชิตพรชัย
ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้
และทีมจากสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้
ศูนย์ประชุมมหิดลสิทธาคารลงทะเบียน
14 สิงหาคม พ.ศ. 2567หัวข้อ การบริหารจัดการอารมณ์เพื่อคุณภาพงานและคุณภาพชีวิตผศ. พญ.ทานตะวัน อวิรุทธ์กรกุล
สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และทีม
Onlineลงทะเบียน
26 สิงหาคม พ.ศ. 2567 - 28 สิงหาคม พ.ศ. 2567หัวข้อ การพัฒนาระดับสมรรถนะอาจารย์ ระดับที่ 3 – 4
ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอาจารย์
รศ. ดร. นพ.ชัยเลิศ พิชิตพรชัย
ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้
และทีมจากสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้
ศูนย์ประชุมมหิดลสิทธาคารลงทะเบียน
9 กรกฎาคม พ.ศ. 2567หัวข้อ จิตวิทยาการให้คำปรึกษาและเทคนิคการให้การปรึกษาผศ. นพ.ชยุติ วงศ์เลิศวิศวกร คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช และทีม
ณ อาคารสมาคมศิษย์เก่า ประตู 5 มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายาปิดรับลงทะเบียน
15 กรกฎาคม พ.ศ. 2567หัวข้อ How to teach and assess attitudesรศ. ดร. นพ.เชิดศักดิ์ ไอรมณีรัตน์
ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
และ ผศ. พญ.ณัฎฐิดา โอวัฒนาพานิช ภาควิชาศัลยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ศูนย์ประชุมมหิดลสิทธาคารปิดรับลงทะเบียน
18 ธันวาคม พ.ศ. 2566 - 22 ธันวาคม พ.ศ. 2566หัวข้อ พื้นฐานด้านการศึกษารศ. ดร. นพ.ชัยเลิศ พิชิตพรชัย
ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้
และทีมจากสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้
อาคารสมาคมศิษย์เก่าฯ ประตู 5 ปิดรับลงทะเบียน
9 พฤษภาคม พ.ศ. 2567หัวข้อ Fundamental concepts of student assessmentรศ. ดร. นพ.เชิดศักดิ์ ไอรมณีรัตน์
ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
และ ผศ. พญ.ณัฎฐิดา โอวัฒนาพานิช ภาควิชาศัลยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ศูนย์ประชุมมหิดลสิทธาคารปิดรับลงทะเบียน
13 พฤษภาคม พ.ศ. 2567หัวข้อ Fundamental concepts of student assessmentรศ. ดร. นพ.เชิดศักดิ์ ไอรมณีรัตน์
ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
และ ผศ. พญ.ณัฎฐิดา โอวัฒนาพานิช ภาควิชาศัลยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ศูนย์ประชุมมหิดลสิทธาคารปิดรับลงทะเบียน
21 พฤษภาคม พ.ศ. 2567หัวข้อ Generation Gap เข้าใจวัยที่แตกต่างผศ. นพ.ชยุติ วงศ์เลิศวิศวกร คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช และทีม
ศูนย์ประชุมมหิดลสิทธาคารปิดรับลงทะเบียน
23 พฤษภาคม พ.ศ. 2567หัวข้อ Workshop: การออกแบบหลักสูตรตามแนวทาง Outcome-Based Education (OBE) และการจัดทำผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (Backward Curriculum Design & PLOs Formulation)ผศ. ดร. ปิยะฉัตร จิตต์ธรรม
และ ผศ. ดร. น้ำค้าง ศรีวัฒนาโรทัย
สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้
ศูนย์ประชุมมหิดลสิทธาคารปิดรับลงทะเบียน
10 มิถุนายน พ.ศ. 2567 - 12 มิถุนายน พ.ศ. 2567หัวข้อ การพัฒนาระดับสมรรถนะอาจารย์ ระดับที่ 3 – 4
ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอาจารย์
รศ. ดร. นพ.ชัยเลิศ พิชิตพรชัย
ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้
และทีมจากสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้
ศูนย์ประชุมมหิดลสิทธาคารปิดรับลงทะเบียน
13 มิถุนายน พ.ศ. 2567หัวข้อ How to teach and assess skillรศ. ดร. นพ.เชิดศักดิ์ ไอรมณีรัตน์
ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
และ ผศ. พญ.ณัฎฐิดา โอวัฒนาพานิช ภาควิชาศัลยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ศูนย์ประชุมมหิดลสิทธาคารปิดรับลงทะเบียน
17 มิถุนายน พ.ศ. 2567 - 21 มิถุนายน พ.ศ. 2567หัวข้อ พื้นฐานด้านการศึกษารศ. ดร. นพ.ชัยเลิศ พิชิตพรชัย
ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้
และทีมจากสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้
ศูนย์ประชุมมหิดลสิทธาคารปิดรับลงทะเบียน
24 มิถุนายน พ.ศ. 2567หัวข้อ How to teach and assess skillรศ. ดร. นพ.เชิดศักดิ์ ไอรมณีรัตน์
ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
และ ผศ. พญ.ณัฎฐิดา โอวัฒนาพานิช ภาควิชาศัลยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ศูนย์ประชุมมหิดลสิทธาคารปิดรับลงทะเบียน
3 - 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2567หัวข้อ ตัวตนบนหนทางความเป็นครูอ. ดร. จิรัฐกาล พงศ์ภคเธียร
ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา และทีม
ภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดลปิดรับลงทะเบียน
25 มีนาคม พ.ศ. 2567 - 29 มีนาคม พ.ศ. 2567หัวข้อ พื้นฐานด้านการศึกษารศ. ดร. นพ.ชัยเลิศ พิชิตพรชัย
ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้
และทีมจากสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้
ศูนย์ประชุมมหิดลสิทธาคารปิดรับลงทะเบียน
15 มกราคม พ.ศ. 2567 - 19 มกราคม พ.ศ. 2567หัวข้อ การพัฒนาระดับสมรรถนะอาจารย์ ระดับที่ 2
ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอาจารย์
รศ. ดร. นพ.ชัยเลิศ พิชิตพรชัย
ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้
และทีมจากสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้
ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายาปิดรับลงทะเบียน
29 เมษายน พ.ศ. 2567 - 3 พฤษ๓คม พ.ศ. 2567หัวข้อ การพัฒนาระดับสมรรถนะอาจารย์ ระดับที่ 2
ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอาจารย์
รศ. ดร. นพ.ชัยเลิศ พิชิตพรชัย
ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้
และทีมจากสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้
ศูนย์ประชุมมหิดลสิทธาคารปิดรับลงทะเบียน
19 มกราคม พ.ศ. 2567 - 21 มกราคม พ.ศ. 2567หัวข้อ การพัฒนาระดับสมรรถนะอาจารย์ ระดับที่ 3 – 4
ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอาจารย์
รศ. ดร. นพ.ชัยเลิศ พิชิตพรชัย
ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้
และทีมจากสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้
ศูนย์ประชุมมหิดลสิทธาคารปิดรับลงทะเบียน
25 มกราคม พ.ศ. 2567หัวข้อ Team-based learning (TBL) : Tips and tricksรศ. ดร. นพ.เชิดศักดิ์ไอรมณีรัตน์
ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
และ ผศ. ดร. นพ.ยอดยิ่ง แดงประไพ
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
อาคารสมาคมศิษย์เก่าฯ ประตู 5 ปิดรับลงทะเบียน
22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567หัวข้อ Team-based learning (TBL) : Tips and tricksรศ. ดร. นพ.เชิดศักดิ์ไอรมณีรัตน์
ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
และ ผศ. ดร. นพ.ยอดยิ่ง แดงประไพ
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ศูนย์ประชุมมหิดลสิทธาคารปิดรับลงทะเบียน
21 มีนาคม พ.ศ. 2567 - 22 มีนาคม พ.ศ. 2567หัวข้อ Constructive feedbackรศ. ดร. นพ.เชิดศักดิ์ ไอรมณีรัตน์
ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
และ นพ.ปุญญภัทร มาประโพธิ์
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ศูนย์ประชุมมหิดลสิทธาคารปิดรับลงทะเบียน
25 เมษายน พ.ศ. 2567 - 26 เมษายน พ.ศ .2567หัวข้อ Constructive feedbackรศ. ดร. นพ.เชิดศักดิ์ ไอรมณีรัตน์
ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
และ นพ.ปุญญภัทร มาประโพธิ์
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ศูนย์ประชุมมหิดลสิทธาคารปิดรับลงทะเบียน
8 มกราคม พ.ศ. 2567หัวข้อ การออกแบบหลักสูตรตามแนวทางการตรวจสอบและ
รับรองหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2565
รศ. ดร. กิตติศักดิ์ หยกทองวัฒนา
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
Onlineปิดรับลงทะเบียน
6 - 8 มีนาคม พ.ศ. 2567หัวข้อ ตัวตนบนหนทางความเป็นครูอ. ดร. จิรัฐกาล พงศ์ภคเธียร
ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา และทีม
ภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดลปิดรับลงทะเบียน
14 ธันวาคม พ.ศ. 2566หัวข้อ Generation Gap เข้าใจวัยที่แตกต่างผศ. นพ.ชยุติ วงศ์เลิศวิศวกร คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช และทีม
ศูนย์ประชุมมหิดลสิทธาคารปิดรับลงทะเบียน
19 มีนาคม พ.ศ. 2567หัวข้อ จิตวิทยาการให้คำปรึกษาและเทคนิคการให้การปรึกษาผศ. นพ.ชยุติ วงศ์เลิศวิศวกร คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช และทีม
ศูนย์ประชุมมหิดลสิทธาคารปิดรับลงทะเบียน
23 เมษายน พ.ศ. 2567หัวข้อ การให้ข้อมูลสะท้อนกลับเชิงสร้างสรรค์ผศ.นพ. ชยุติ วงศ์เลิศวิศวกร คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช และทีม
ศูนย์ประชุมมหิดลสิทธาคารปิดรับลงทะเบียน
6 มีนาคม พ.ศ. 2567หัวข้อ การบริหารจัดการอารมณ์เพื่อคุณภาพงานและคุณภาพชีวิตผศ. พญ.ทานตะวัน อวิรุทธ์กรกุล
สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และทีม
Onlineปิดรับลงทะเบียน
8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567หัวข้อ AI for Educators: A New Era of Academic Efficiencyอ. ดร. เจษฎา อานิล
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร คณะวิศวกรรมศาสตร์
และ ผศ. ดร.ชาญยศ ปลื้มปิติวิริยะเวช
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ศูนย์ประชุมมหิดลสิทธาคารปิดรับลงทะเบียน
14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567หัวข้อ AI for Educators: A New Era of Academic Efficiencyอ. ดร. เจษฎา อานิล
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร คณะวิศวกรรมศาสตร์
และ ผศ. ดร.ชาญยศ ปลื้มปิติวิริยะเวช
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ศูนย์ประชุมมหิดลสิทธาคารปิดรับลงทะเบียน
10 มกราคม พ.ศ. 2567หัวข้อ ผลงานในการขอตำแหน่งทางวิชาการศาสตราจารย์ นายแพทย์วชิร คชการ
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
Onlineปิดรับลงทะเบียน
31 มกราคม 2567 - 30 สิงหาคม 2567
*มีการจัดอบรม 5 หัวข้อ ในช่วงวันดังกล่าว
ด้าน 7 การพัฒนาที่ยั่งยืน : Sustainable Development Goals (SDGs)อ. ดร. จิรัฐกาล พงศ์ภคเธียร
ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา และทีม
ภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดล และภายในมหาวิทยาลัยมหิดลปิดรับลงทะเบียน
วันที่เริ่มจัดงานวันที่สิ้นสุดหัวข้อการอบรมรุ่นที่ดาวโหลดประกาศนียบัตร
18 ธันวาคม 256621 ธันวาคม 2566พื้นฐานด้านการศึกษา1ดูรายละเอียด
25 มีนาคม 256729 มีนาคม 2567พื้นฐานด้านการศึกษา2ดูรายละเอียด
15 มกราคม 256719 มกราคม 2567การพัฒนาระดับสมรรถนะอาจารย์ ระดับที่ 2 ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอาจารย์1ดูรายละเอียด
17 มิถุนายน 256721 มิถุนายน 2567พื้นฐานด้านการศึกษา3ดูรายละเอียด

ตารางการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพ

อาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล ด้านการศึกษา รุ่นที่ 4

(MU – ADP#4)

ข่าวกิจกรรมในโครงการ