โครงการฝึกอบรม MU EdPEx Assessor Training รุ่นที่ 10

วันที่/เวลา
ช่วงที่ 1
การอบรม “กระบวนการตรวจประเมินตามแนว TQA”
วันที่ 1-3 กุมภาพันธ์ 2565
ณ ห้องกันภัยมหิดล ศูนย์ประชุมและอาคารจอดรถมหิดลสิทธาคาร

ช่วงที่ 2
Workshop “การจัดทำ Consensus Review และ Site Visit Planning”
วันที่ 1-3 มีนาคม 2565
(สถานที่แจ้งให้ทราบภายหลัง)

ช่วงที่ 3
ผู้ผ่านการอบรมในช่วงที่ 1 และช่วงที่ 2
เข้าตรวจประเมินพื้นที่จริง 1 ส่วนงาน ซึ่งทีมวิทยากรจะเป็นผู้พิจารณาก่อนให้เข้าตรวจประเมินฯ ต่อไป

วิทยากร

 1. รศ. ดร. ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์
  รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริการวิชาการ
 2. รศ. พญ.ปรียานุช แย้มวงษ์
  ที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการพัฒนาคุณภาพ
 3. นางศิริลักษณ์ เกี่ยวข้อง
  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
 4. ผศ. ดร.อรลัชชา ศิวรักษ์
  วิทยาลัยนานาชาติ
 5. อ. ดร.เลิศยศ ตรีรัตนไพบูลย์
  คณะเทคนิคการแพทย์

วิทยากรประจำกลุ่ม

 1. รศ. นพ.พงศธร ฉันท์พลากร
  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 2. ผศ. ดร.ธันวดี สุเนตนันท์
  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 3. ผศ. ดร. กภ.วรินทร์ กฤตยาเกียรณ
  คณะกายภาพบำบัด
 4. ผศ. ดร.อธิวัฒน์ เจี่ยวิวรรธน์กุล
  สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
 5. ผศ. ดร. พญ. พินภัทร ไตรภัทร
  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 6. อ. ดร. น.สพ.กฤษฎา ใจชื้น
  คณะสัตวแพทยศาสตร์

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

 1. ผู้บริหารส่วนงาน ระดับ คณบดี/รองคณบดี/ ผู้อำนวยการ/ รองผู้อำนวยการ/ ผู้ช่วยคณบดี/ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
 2. หัวหน้าภาควิชา/ประธานหลักสูตร ซึ่งมีประสบการณ์การบริหาร ส่วนงาน/ภาควิชา/หลักสูตร อย่างน้อย 2 ปี
 3. ต้องได้รับการเสนอชื่อจากส่วนงาน โดยผู้บริหารส่วนงานลงนามบน "แบบฟอร์มเสนอรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม" และแนบพร้อมกับการลงทะเบียน ภายในวันที่ 14 มกราคม 2565
 4. ผ่านการเรียนรู้เกณฑ์ EdPEx จัดทำแบบทดสอบครบและผ่านในทุกบทเรียน บนระบบ Mahidol University Digital KM Masterclass (https://kmmasterclass.mahidol.ac.th บนเมนู e-Learning) ภายในวันที่ 25 มกราคม 2565 โดยเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบบนระบบอัตโนมัติเอกสารประกอบการลงทะเบียน
แบบฟอร์มเสนอรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม (.docx)
แบบฟอร์มเสนอรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม (.pdf)
กำหนดการ
ข้อมูลกิจกรรม

มีข้อสงสัย/ผิดพลาด
ติดต่อเราผ่านช่องทางสื่อสารนี้
คลิกเลย

Line OA

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม
วันที่ 27 ธันวาคม 2564 - วันที่ 14 มกราคม 2565
เหลือเวลาลงทะเบียนอีก

X