MU Quality System for Executives

วันที่/เวลา
วันอังคารที่ 3 ธันวาคม 2562
ลงทะเบียน 13.00 - 13.30 น.
เวลากิจกรรม 13.30 - 16.30 น.

สถานที่
ห้องประชาสังคมอุดมพัฒน์ ชั้น 1 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

วิทยากร

  1. รศ. ดร. ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์
    รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
  2. นางศิริลักษณ์ เกี่ยวข้อง
    รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

  1. คณบดี/ผู้อำนวยการ
  2. รองคณบดี/รองผู้อำนวยการ
  3. ผู้ช่วยคณบดี/ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
  4. หัวหน้าภาควิชา

สื่อ/สิ่งพิมพ์
เอกสารประกอบกิจกรรม

มีข้อสงสัย/ผิดพลาด
ติดต่อเราได้ที่ 0 2849 6063
นางสาวเบญจวรรณ นิลคงและ นางสาวกิตติยา เยือกเย็น
ระหว่างเวลา 8.30 - 16.30 น. ในวันทำการ

เหลือเวลาลงทะเบียนอีก

X