การอบรมเชิงปฏิบัติการ EdPEx Criteria Training รุ่นที่ 13

วันที่/เวลา
วันจันทร์ที่ 11 - วันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562
ลงทะเบียน 8.00 - 8.30 น.
เวลากิจกรรม 8.30 - 16.30 น.

สถานที่
ห้องประชาสังคมอุดมพัฒน์ ชั้น 1 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

วิทยากร

  1. รศ. ดร. ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์
    รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
  2. นางศิริลักษณ์ เกี่ยวข้อง
    รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
  3. ทีมวิทยากร MU EdPEx

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

  1. บุคลากรของส่วนงานที่สนใจ ไม่เกิน 2 ท่าน

สื่อ/สิ่งพิมพ์
เอกสารประกอบกิจกรรม

มีข้อสงสัย/ผิดพลาด
ติดต่อเราได้ที่ 0 2849 6062
นางสาวกัณธิยาพร บ้งแดง และ นางสาวสุภาภรณ์ ทิมสำราญ
kanthiyaphon.bon@mahidol.edu, supaporn.tim@mahidol.ac.th
ระหว่างเวลา 8.30 - 16.30 น. ในวันทำการ

ระบบลงทะเบียนปิดการรับแล้ว
เนื่องจากขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนเป็นจำนวนมาก ทีมจัดงานจึงขอสงวนสิทธิ์สำหรับท่านที่ลงทะเบียนแล้วเท่านั้น
**หมายเหตุ : เนื่องจากห้องประชุมและรูปแบบการอบรมไม่สามารถรองรับผู้เข้าอบรมได้เกิน 90 ท่าน

X