การตรวจประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา
เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2562

วันที่/เวลา
วันจันทร์ที่ 23 - วันพุธที่ 25 กันยายน 2562

สถานที่
ณ มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะกรรมการ

 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พันเอก นายแพทย์ดุสิต สถาวร
  ผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ
  (วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า)
  กรรมการ
 2. นายกิตติพงศ์ เตมียะประดิษฐ์
  ผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ
  กรรมการ
 3. ศาสตราจารย์ พล.อ.ต. ดร.วินัย จันทร์เปล่ง
  ผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ
  (โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช(เกษียณอายุราชการ))
  กรรมการ
 4. นายแพทย์ธนกฤต จินตวร
  ผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ
  กรรมการ
 5. นางสาวจรัญญา บุรพรัตน์
  ผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ
  (VP ฝ่ายผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน))
  กรรมการ
 6. อาจารย์ ดร.น.สพ.กฤษฎา ใจชื้น
  MU EdPEx Assessor
  (รองคณบดีฝ่ายนโยบาย แผน และพัฒนาคุณภาพ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล)
  กรรมการ
 7. อาจารย์ ดร.อธิวัฒน์ เจี่ยวิวรรธน์กุล
  MU EdPEx Assessor
  (รองผู้อำนวยการ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล)
  กรรมการ

สื่อ/สิ่งพิมพ์
รายนามคณะกรรมการ
กำหนดการ
เอกสารประกอบกิจกรรม


มีข้อสงสัย/ผิดพลาด
ติดต่อเราได้ที่ 0-2849-6063-4
น.ส.กิตติยา เยือกเย็น และ น.ส.กัญญ์ชิสา หัตถ์กุมทรัพย์
kittiya.yua@mahidol.ac.th, pornphen.hat@mahidol.ac.th
ระหว่างเวลา 8.30 - 16.30 น. ในวันทำการ

X